Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Nienadówka - droga S-19


Decyzje zapadły

Jak to z drogą było ?

Historia lubi się powtarzać, historia drogi S-19 jako żywo rozpętała dyskusję na różnych szczeblach władzy i nie tylko. Dyskusję podobną do tej z lat 70`tych XIX w., przy okazji budowy, również drogi krajowej. 140 lat temu, "Cesarsko-Królewska" władza nie pytała "wieśniaka" czy mu to się podoba czy nie. Może i ludziska "lamentowali" trochę kiedy ich odwieczny cmentarz znikał z przed kościoła i swoich bliskich zmarłych musieli grzebać z dala od niego Cóż "władza"kazali" - trudno. Z czasem przyzwyczaili się, że najpierw konne zaprzęgi, a w późniejszym czasie samochody pędziły po grobach ich przodków. Z czasem "nowa" droga wrosła w krajobraz tej jakże ważnej części wsi. Było dobrze. Dziś mamy polski rząd, swoich przedstawicieli, ale czy traktowanie ludzi w przypadku nowej drogi było inne ? Bez wyraźnego i stanowczego wsparcia "władzy wyższej" czy też "miejscowej", wieś musiała wieś musiała przegrać batalię o przebieg drogi S-19 właśnie w tym miejscu. Latem 2015 roku centrum zaczęło zmieniać się w rumowisko.... Wygląd tej części wsi przeszedł do historii.

Gdzieś na FB przeczytałem ciekawe słowa mieszkanki Nienadówki, dotyczące pewnego domu i bardzo starej lipy. Pozwoliłem je sobie tu umieścić, jako krzyk i żal po tym co odeszło już na zawsze.

nieeeeeeee... !!!!!!!!
.. Po Józkowym Domu Ino Glina została,
krwawa czerwień ceglana na polach rozwiana !
"usiądź pod mym liściem" Lipa nie zawoła,
a przed Nabożeństwem, Towarzysz strudzony roweru nie schowa !

KURIER SOKOŁOWSKI nr 8-9/169-170/2006 str. 8


Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. w ramach opracowanego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego w km 448+086,12 (istn. DK-19) do m. Stobierna w km 461 +313,41 (istn. DK-19)” przesłało cztery warianty przebiegu projektowanej drogi wraz z krótkim opisem każdego z proponowanych rozwiązań. Rada Miejska na sesji w dniu 12 lipca pozytywnie zaopiniowała czwarty wariant projektowanej drogi, zwracając uwagę projektantom na maksymalne zbliżenie się z obwodnicą w stronę wysypiska śmieci w Sokołowie i zaprojektowanie dróg serwisowych ułatwiających ruch komunikacyjny w gminie.

powiększ zdjęcie

Warianty przebiegu drogi S-19
w gminie Sokołów.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i wariant czwarty projektowanej trasy. Przedmiotem powyższego Studium jest przedstawienie wariantów przebiegu trasy drogi ekspresowej S-19 (przejście graniczne w Kuźnicy - Białystok - Bielsk Podlaski - Lubartów - Lublin - Kraśnik - Stalowa Wola - Rzeszów) na odcinku od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego w km 448+086,12 (istniejącej DK-19) do miejscowości Stobierna w km 460+ 993+23(istniejącej DK-19). Inwestycja ta ma za zadanie stworzyć dogodny ciąg komunikacyjny głównie dla pojazdów ciężkich oraz pełnić rolę alternatywnego układu w stosunku do istniejącej DK-19, będącej obecnie jednym z najważniejszych połączeń komunikacyjnych wschodniej części kraju.

Droga krajowa Nr 19 łączy ze sobą cztery ościenne województwa: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie i podlaskie, oraz wchodzi w skład ciągu międzynarodowego obsługującego ruch tranzytowy z krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii na południe Europy.

Obszar planowanej inwestycji położony jest w województwie podkarpackim, na terenie gmin: Sokołów Małopolski, Czarna i Trzebownisko. Pod względem fizyczno-geograficznym mieści się on w krainie Małopolskiej, dzielnicy Wysoczyzn Sandomierskich, mazoregionach Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Pogórza Rzeszowskiego. Budowa drogi ekspresowej S-19 została uwzględniona w załączniku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Dz. U. Nr 128, poz. 1334 - „Wykaz Autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej - układ docelowy”.

Potrzeba budowy tej drogi została też wymieniona w załączniku nr II: „Harmonogram Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych na lata 2007-2013” do „Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013”, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 6 września 2005 r. i przedstawionego w „Informacji dla Rady Ministrów o realizacji harmonogramu budowy autostrad i dróg ekspresowych w latach 2004-2006 i latach dalszych” z sierpnia 2005 r.

Należy więc podkreślić, że budowa drogi ekspresowej S-19 jest zgodna z podstawowymi zamierzeniami rozwoju polityki transportowej państwa. Będąc bowiem częścią wysokiej klasy korytarza transgranicznego łączącego Polskę z krajami nadbałtyckimi i południem Europy, wpłynie na rozwój gospodarczy kraju i regionu rzeszowskiego.

Potrzebę budowy w/W ciągu drogowego potwierdzają także „Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020” oraz „Miejscowy Plan Zagospodarowania Województwa Podkarpackiego”. W każdym z dokumentów niejednokrotnie wymieniana jest potrzeba rozbudowy sieci drogowej, m.in. przez budowę drogi szybkiego ruchu S-19.

Projektowana trasa na terenie naszej gminy na tle zagospodarowania terenu

Trasy wszystkich czterech wariantów W1, W2, W3 i W4 rozpoczynają się w km 448+086,12 istniejącej DK-19 w punkcie usytuowanym w odległości ok. 6 m na zachód od jezdni drogi krajowej na terenie niezabudowanym, położonym po północnej stronie miasta Sokołów Młp. ok. 380 m przed skrzyżowaniem z drogą powiatową DP 1366R Markowizna-Sokołów Młp.-Wólka Sokołowska.

Koniec projektowanego odcinka we wszystkich wariantach znajduje się ok. 210 m na wschód od istniejącej drogi krajowej nr 19 w miejscowości Stobierna (na północ od zabudowań sioła Podedwór).

Powiązanie projektowanej drogi ekspresowej S-19, stanowiącej obwodnicę Sokołowa Młp. i miejscowości Stobierna z drogami istniejącymi, realizowane jest tylko w jednym węźle typu WB - „Sokołów Młp.” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 875 relacji Mielec-Leżajsk - zlokalizowanym po stronie zachodniej miasta w Wariantach 1 i 2 lub po stronie wschodniej w Wariantach 3 i 4.

Kolizje z drogami powiatowymi, gminnymi i lokalnymi dojazdami do pól będą rozwiązane z zachowaniem ciągłości tych dróg poprzez zastosowanie obiektów inżynierskich (wiadukty, przepusty) prowadzonych ponad drogą ekspresową lub pod nią w zależności od warunków terenowych. W przypadkach kiedy wykonanie obiektu w ciągu drogi lokalnej będzie nieuzasadnione ze względów technicznych lub ekonomicznych, będą prowadzone drogi serwisowe równolegle do drogi ekspresowej do najbliższego przejazdu. Drogi serwisowe umożliwią również obsługę pól i posesji, dla których dotychczasowy dojazd został przerwany. Każda nieruchomość będzie miała dostęp do drogi publicznej.

W celu zachowania występujących w obszarze projektowanych tras stosunków hydrologicznych, przewidziano przeprowadzenie wszystkich istniejących cieków wodnych i potoków pod koroną drogi ekspresowej przy wykorzystaniu przepustów i mostów, których parametry zostaną określone w oparciu o obliczenia hydrologiczne. Urządzenia systemu odwodnienia zostaną tak zaprojektowane, aby przejąć wody opadowe i roztopowe i odprowadzić je z korpusu drogi do odbiorników po uprzednim oczyszczeniu do wartości dopuszczalnych wynikających z przepisów ochrony środowiska. Wariant czwarty

zakłada przebieg obwodnicy po stronie wschodniej Sokołowa Małopolskiego z modyfikacją trasy polegającą na dalszym jej odsunięciu od terenów mieszkaniowych po północno-wschodniej części miasta.
W km 448+632.00 występuje obiekt w ciągu drogi powiatowej DP Nr 1366R Markowizna-Sokołów Młp.-Wólka Sokołowska bez powiązania ruchowego z drogą S-19. Droga powiatowa łączy się w formie skrzyżowania z istniejącą drogą krajową o funkcji zmienionej do drogi powiatowej i klasie technicznej Z.
Trasa w tym wariancie przecina dwie drogi wojewódzkie. Na północnej drodze wojewódzkiej Nr875(Mielec-Leżajsk) w km 451+051 przewiduje się połączenie w postaci węzła typu B ("karo” z rondem w poziomie rozrządu lub "półkoniczyna”) z zapewnieniem wszystkich relacji ruchowych. Na drodze wojewódzkiej

powiększ zdjęcie

oryginalny tekst

Nr 881 (Sokołów Małopolski-Czarna-Łańcut) przewidziano tylko przejazd w dwóch poziomach w km 452+564. Wzdłuż drogi wojewódzkiej występuje zabudowa mieszkaniowa w odległości ok. 100 m, stąd planuje się poprowadzić drogę ekspresową w wykopie stanowiącym element biernej ochrony przed hałasem, a dodatkowo wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nie będzie oparty na zbyt wysokich przyczółkach. W rejonie km 452+950 występują dwa słupy linii wysokiego napięcia, obok których przechodzi trasa w odległości ok. 35 i 40 m.
W przypadku wykonania obwodnicy Sokołowa przed odcinkiem drogi ekspresowej w kierunku Stobiernej przewidziano możliwość połączenia z istniejącą drogą krajową w km 455+710 (w śladzie drogi lokalnej) za pomocą skrzyżowania z drogą łącznikową. W dalszym przebiegu pomiędzy Sokołowem a wsią Nienadówka trasa włącza się do przebiegu Wariantu 1, w km 455+540 i tym korytarzem prowadzona jest do końca opracowania.


Oprac. Leszek Walicki

strzałka do góry
Nowiny Rzeszowskie

Droga pójdzie przez nasz dom

Szesnaście budynków musi być wyburzonych, by ekspresowa droga mogła przeciąć centrum Nienadówki.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Mieszkańcy wiedzą, że nie można wybudować trasy, bez wyburzania domów. Chodzi im o to, żeby wybrać wariant najmniej krzywdzący dla wsi i jej mieszkańców.

Władysław Borowiec

powiększ zdjęcie

Niezamieszkany dom państwa Boguniów był już bohaterem ogólnopolskich programów telewizyjnych.

powiększ zdjęcie

Mieszkańcy martwią się, czy odszkodowania będą odpowiadały wartości ich mienia.

Budowa drogi ekspresowej, to nie tylko problem ludzi, którzy stracę domy. - To także problem tych, którzy zostaną. Bo za ich oknami będzie przebiegać trasa szybkiego ruchu - mówi Zbigniew Gielarowski, sołtys Nienadówki.

Jak twierdzą mieszkańcy Nienadówki, 3-tysięcznej wioski koło Sokołowa Małopolskiego, proponowany wariant budowy drogi ekspresowej S19 przez ich wieś nie dość że krzywdzi najwięcej właścicieli domów, to jeszcze przebiega przez centrum.
- Przecina wioskę w najbardziej reprezentacyjnym miejscu - narzeka Edward Pikor, członek rady sołeckiej Nienadówki.
- Mało tego, oddziela kościół od cmentarza. Choć wyburzenie nie będzie mnie dotyczyło, bo mieszkam trzy kilometry od przewidywanej trasy, to jednak sprawa tak samo mnie boli, jakby mi szosa miała przebiegać za domem.

Konsultacje były ?

Według wariantu, który forsuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trzeba będzie wyburzyć kilkanaście budynków.
Największą pretensję mieszkańcy mają o to, że nikt ich nie pytał o zdanie.
- Problem przebiegu trasy to nie tylko kwestia wyburzeń. Przecież nasze domy rozdzieli wysoka na 8 metrów estakada.
- Taka inwestycja winna być konsultowana z mieszkańcami - mówi sołtys Zbigniew Gielarowski. - Tymczasem na spotkanie przyjechał inżynier z gotowym planem, by poinformować mieszkańców, którędy będzie przebiegała trasa szybkiego ruchu. Wiadomo, że jakikolwiek wariant trasy pozbawi ludzi ich domostw, ale chodzi o to, żeby wybrać najmniej krzywdzący dla wsi i jej mieszkańców.

Konsultacje z mieszkańcami były, mimo że my, jako firma, nie jesteśmy zobligowani do ich przeprowadzenia - twierdzi Mieczysław Maślanka, naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA w Rzeszowie. - Były ogłoszenia w prasie, a także w urzędzie gminy. Każdy kto chciał, to mógł się zapoznać z projektem.

Wybieramy wariant 4.

Wariantów budowy trasy szybkiego ruchu było cztery: dwa - od strony zachodniej Sokołowa Małopolskiego, dwa - od wschodu. Z wielu przyczyn ostały się - jako najbardziej optymalne - warianty wschodnie. Numer cztery i numer trzy. Przy wariancie trzecim wyburzonych miało być tylko osiem domów, przeważnie nowych. Naczelnik Maślanka przyznaje, że GDDKiA w Rzeszowie wystąpiła do wojewody podkarpackiego o wydanie zgody na budowę trasy według wariantu czwartego, przebiegającego - przez centrum Nienadówki. Taki przebieg trasy pozbawi dobytku osiemnastu właścicieli.
- Zburzy nam to strukturę całej wsi - protestuje sołtys Gielarowski. - Wariant trzeci byłby dla nas korzystniejszy, bo omija centrum.
- Nieprawda - oponuje Mieczysław Maślanka. - Wówczas powstałaby enklawa domów między starą drogą, nadal uczęszczaną, a nową trasą szybkiego ruchu. Mieszkanie w takim miejscu to byłby rzeczywiście koszmar.

Kto kupi nasze mleko ?

O tym, jaki wariant zostanie wybrany, zadecyduje wojewoda podkarpacki.
- Wydanie decyzji poprzedzi cała procedura, w tym konsultacje z mieszkańcami - zapowiada Dariusz Iwaneczko, wicewojewoda podkarpacki. - Pod uwagę, weźmiemy nie tylko uwarunkowania środowiskowe, ale także protesty ludzi. Wszystko to potrwa co najmniej kilka miesięcy.
Sołtys Gielarowski jest jednak niepocieszony: - Czy trasa pójdzie według wariantu trzeciego, czy według czwartego to i tak wieś na tym straci - mówi. - W Nienadówce jest kilka zlewni mleka, wieś nastawiona jest na jego produkcje. Gdy zostaniemy „uszczęśliwieni” drogą szybkiego ruchu, przez którą przejeżdżać będą tysiące tirów, to kto od nas weźmie mleko ?

Buduj do końca, a potem ci zburzymy

Do wyburzenia przeznaczone będą m.in. nowe delikatesy, a stary geesowski drewniany sklep zostanie.

Szkoda delikatesów, tyle w nie zainwestowałem - narzeka Marian Prucnal. - Tyle w nie zainwestowałem. Mam nadzieje, że odszkodowania za wyburzone domy będą adekwatne do cen rynkowych.
powiększ zdjęcie

-Szkoda delikatesów, tyle w nie zainwestowałem - narzeka Marian Prucnal

Oglądamy domy „skazane” na wyburzenie. Wśród nich jeszcze niezamieszkany dom państwa Boguniów. Pozwolenie na budowę dostali za poprzedniego burmistrza Sokołowa Młp. Teraz są w rozterce. Nie wiedzą, czy kontynuować budowę czy nie. Drogowcy zapowiedzieli im bowiem, że jeżeli budowa nie będzie kontynuowana, to w momencie sprzedaży za każdy rok obniżona zostanie wartość domu o 10 procent !


Odszkodowania będą... rynkowe

- Ja nie zamierzam się wyprowadzać -zapewnia 60-letni Stanisław Maciąg. - Cała nadzieja w tym, że wojewoda wybierze wariant trzeci, a nie ten, w którym mój dom zostanie wyburzony.
Tymczasem za wariantem czwartym, przecinającym Nienadówkę na pół, opowiadają się nie tylko drogowcy, ale także Rada Gminy, starostwo powiatowe, konserwator zabytków i nadleśnictwo.
Naczelnik Maślanka pociesza: - Odszkodowania za wysiedlenie będą uwzględniały aktualne rynkowe ceny.

* * *

Planowana szosa ma mieć długość 13 kilometrów. Koszt budowy - 280 milionów złotych. Planowany termin oddania - do 2013 roku (po decyzji w sprawę Euro 2012 będzie znaczne przyśpieszenie).

w.borowiec@gcnowiny.pl
017 867-22-30

powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie

oryginalny tekst

strzałka do góry
nowiny24.pl/

Buldożery zniszczą domy pod drogę S-19

Droga ekspresowa S-19 przetnie Nienadówkę na pół - tak zdecydowali urzędnicy Ministerstwo Ochrony Środowiska. Skutek? 15 rodzin straci domy.

powiększ zdjęcie

- Przed rokiem politycy obiecywali nam, że droga pobiegnie kilkaset metrów od centrum. Uwierzyłam im i wydałam oszczędności na remont domu, w który mieszkam od urodzenia. Teraz czuję się oszukana i bezradna - mówi pani Helena Przybysz. (fot. Fot. Krystyna Baranowska)

Emerytowany nauczyciel Ludwik Janik jest najstarszym mieszkańcem Nienadówki. Ma 95 lat. Wkrótce czeka go przeprowadzka, bo jego duży, murowany dom z ogródkiem trzeba wyburzyć. Jest na planowanej trasie drogi ekspresowej S-19

- To jest zwykłe świństwo, bezmyślność i nieliczenie się z losem ludzi. Jest przecież kilka wariantów przebiegu S-19, ale urzędnicy wybrali ten najgorszy. Chcą zburzyć serce naszej wsi - denerwuje się pan Ludwik.

- To najgorszy wariant z możliwych. Droga pobiegnie tuż obok zabytkowego kościoła i oddzieli go od parafialnego cmentarza - wtóruje jej Emilia Maciąg, która straci dom. Mieszka w nim od 32 lat.


Politycy nasz oszukali

S-19 będzie dwupasmową drogą szybkiego ruchu z Białegostoku do Barwinka. Minister Ochrony Środowiska wybierając jej przebieg przez Nienadówkę miał do wyboru 6 wariantów. Zdecydował, że przejdzie przez środek wsi. To oznacza zburzenie 15 domów, sklepu i 24 budynków gospodarczych. Dom straci m.in. Helena Przybysz, wdowa mieszkająca z niepełnosprawnym dzieckiem.


- Przed rokiem politycy obiecywali nam, że droga pobiegnie kilkaset metrów od centrum. Uwierzyłam im i wydałam oszczędności na remont domu, w który mieszkam od urodzenia. Teraz czuję się oszukana i bezradna - mówi pani Helena.

Wieś będzie protestować

Zszokowany decyzją ministra jest także poseł PiS - Stanisław Ożóg:
- Byłem przekonany, że minister wybierze wariant, opracowany na zlecenie poprzedniego wojewody, który zakładał, że S-19 pobiegnie kilkaset metrów od centrum wsi.

- Od postanowienia ministra nie przysługuje zażalenie. Mieszkańcy mogą jedynie zwrócić się do niego o powtórne rozpatrzenie sprawy i zadeklarowali, że to zrobią - mówi Wiesław Bek, rzecznik wojewody. .

tekst: nowiny24.pl/
strzałka do góry
https://fakty.interia.pl/
PODKARPACIE. Wciąż niepewny jest los najważniejszej inwestycji drogowej województwa


powiększ zdjęcie

Mirosław Karapyta
Fot. Wojciech Preisner (2)


Mieszkańcy Nienadowki walczą o ocalenie swoich domów. Długo starali się o spotkanie z wojewodą podkarpackim. Gdy wreszcie doszło do skutku, zaprosili przedstawicieli mediów do i udziału w rozmowie. Jednak rzecznik prasowy wojewody zatrzasnął przed dziennikarzami drzwi gabinetu swojego pryncypała. Co Mirosław Karapyta ma do ukrycia ?

Minister środowiska ponownie rozpatruje warianty przebiegu drogi ekspresowej S19 przez Nienadówkę koło Sokołowa Małopolskiego. Od tej decyzji zależy możliwość rozpoczęcia budowy całego węzła autostradowego w rejonie Rzeszowa. W pierwszym postanowieniu, z sierpnia tego roku, minister chciał, by „ekspresówka” przebiegała przez sam środek Nienadówki. Nie zgadzają się z tym mieszkańcy tej wioski. Złożyli wniosek do ministra o rozważenie innej trasy, omijającej centrum Nienadowki.
Stanisław Ożóg, podkarpacki poseł PiS, uważa, że ostateczna decyzja ministra będzie zależała od stanowiska wojewody podkarpackiego.
- Poprosiliśmy o spotkanie z wojewodą - mówi Małgorzata Boguń z Nienadówki. - W poniedziałek rano (13 bm.) dowiedzieliśmy się, że jest możliwe spotkanie z wojewodą, dyrektorem zarządu dróg i posłami. Zaprosiliśmy dziennikarzy.
Co knuje wojewoda ?
Nie doszło do spotkania mieszkańców z szerokim gronem decydentów. Gdy ludzie z Nienadowki pokornie czekali na audiencję, z gabinetu wojewody kolejno wychodzili: Wiesław Kaczor - dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zbigniew Rynasiewicz - poseł PO, Wiesław Rygiel - doradca wojewody i Magdalena Grabowska -zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

- Na pewno uzgadniali coś w naszej sprawie - są przekonani mieszkańcy Nienadowki.
- Dlaczego rozmawiają o nas bez nas ?
Chwilę później drzwi gabinetu wojewody się otwarły.
- Zapraszam państwa, ale bez dziennikarzy - powiedział Wiesław Bek, rzecznik prasowy wojewody. - To jest spotkanie z mieszkańcami, którzy są stroną w sprawie, a nie konferencja prasowa.
I rzecznik bezprawnie zatrzasnął drzwi
- Wojewoda powiedział, że nie może nic zrobić w naszej sprawie, bo decyzja jest w rękach ministra - zrelacjonowali mieszkańcy po spotkaniu. - Po otrzymaniu postanowienia z Warszawy też nie będzie mógł nic zrobić, bo będzie musiał wydać decyzję zgodnie z wolą ministra. Po co więc wojewoda debatował z posłem i dyrektorem od dróg, skoro nie oni decydują ? Chyba jednak decydują tylko knują przeciw nam. No to im pokażemy !

Z kuluarowych informacji i przecieków wynika, że minister podtrzyma swoje postanowienie sprzed dwóch miesięcy. Można przypuszczać, że Mirosław Karapyta też woli, by droga S19 była budowana w wariancie oprotestowanym przez mieszkańców. Dojdzie do konfliktu.

Trudno zrozumieć dziwne zachowanie wojewody. Zamiast w rozmowie z szerokim gronem fachowców wytłumaczyć mieszkańcom podstawy trudnej decyzji i zażegnać konflikt, Mirosław Karapyta zaognia kontrowersje i prowokuje ludzi z Nienadowki do ostrych form protestu. Mieszkańcy tej wioski są zdeterminowani.

krokosz@pressmedia.com.pl


strzałka do góry
Super Nowości

Wariant czwarty, czyli hołd dla hipokryzji

21 marca opublikowaliśmy na naszych łamach artykuł Krzysztofa Rokosza pt.„Chcą nam wyburzyć nowy dom”, opisujący dramat pewnej rodziny z Nienadówki, państwa Małgorzaty i Zbigniewa Boguniów. Nowo wzniesiony dom Boguniów ma być wyburzony, ponieważ zaplanowano tamtędy przebieg drogi ekspresowej S19, roboczo określając to mianem wariantu czwartego. Otrzymaliśmy list, którego autor zwraca uwagę na to, że po naszej publikacji nagle pojawiło się współczucie, także w kręgach decydenckich. Jak pisze: raptem doszli do wniosku, że jest to rozwiązanie niehumanitarne , szkodliwe społecznie, niekorzystne dla mieszkańców całej miejscowości. Nasza publikacja wstrząsnęła ponoć wywodzącym się z Nienadówki posłem Stanisławem Ożogiem. Burmistrz miasta i gminy powołał komisję, która oceni szkodliwość wariantu czwartego. Słów krytyki nie szczędzą radni wywodzący się z tej miejscowości.
powiększ zdjęcie Dlaczego więc nasz Czytelnik nazywa to hołdem dla hipokryzji? Napisał do nas, że jeszcze w lipcu ub.roku z wniosku burmistrza uchwała w sprawie tej drogi przeszła gładko i jednomyślnie, a wariant czwarty poparło 14 z 15 radnych! Rzecz precyzyjnie opisał „Kurier Sokołowski” w numerze 8-9 z 2006 r.

Zdaniem autora listu - oryginalnego smaczku całej sprawie dodaje wniosek tych samych osób, które teraz - w imieniu mieszkańców wsi - chcą przekonać wojewodę podkarpackiego, by nie wyraził zgody na realizację wariantu czwartego! Jak by tu rżecz całą skomentować? Jak ulał pasuje tu - pozornie debilne - stwierdzenie: Mam w tej sprawie swoje zdanie, ale się z nim nie zgadzam.

Za list dziękujemy.

strzałka do góry
Nasz Dom Rzeszów

SIŁA DEMOKRACJI

O biurokratycznej potędze przekonali się mieszkańcy Nienadówki, dotychczas słynącej z dobrych truskawek i takiego sobie burmistrza Sokołowa. Kiedyś mieszkańcy ucieszyli się z planowanej autostrady i drogi S 19. Później trochę miny im zrzedły, gdy mierniczy ce-lowali im aparaturą w chałupy i stodoły. Opracowano aż 5 wariantów przebiegu tych dróg i żaden mieszkańcom nie podobał się. Podnieśli larum i doprowadzili do opracowania szóstego wariantu, kompromisowego. Ten już był do przyjęcia i wojewoda Karapyta klepnął go swoim poparciem. W stosownym ministerstwie te kwity poleżały sobie coś z rok, bo tyle trwa urzęd-niczy trud. I wreszcie ni z gruchy, ni z pietruchy padła decyzja, że obowiązuje wariant numer pięć, w opinii ludu Bożego najgorszy z możliwych. I po co tę żabę wszyscy jedli, skoro urzędnik w stolicy wie najlepiej ? Jeśli na pozorach ma polegać konsultacja społeczna, to już lepiej dać na mszę w intencji przyboru oleju w urzędniczych głowach, aniżeli wygłupiać się w pustych, jałowych dyskusjach. Ażeby było weselej, to okazało się, że niektóre jeszcze niewykończone budynki uzyskały pozwolenie na budowę, gdy wiadomo było, którędy planowane są nowe drogi. Potwierdza to tezę o selektywnej pamięci urzędniczej. Zapamiętuje on tylko kwestie ułatwiające mu życie. Również i te, które maskują nieróbstwo pozorami biurokratycznego mozołu.

Roman MAŁEK

strzałka do góry
Wyborcza.pl Rzeszów

Na domy w Nienadówce wjadą buldożery

Mieszkańcy Nienadówki zbierają siły i szykują się do wyjazdu do Warszawy, by ministrowi środowiska powiedzieć, że na wyburzenie domów pod drogę ekspresową S19 nie dają zgody.


Rodzina Boguniów od trzech lat buduje dom w środku Nienadówki (niewielka wieś w gminie Sokołów Małopolski). Jest już przykryty dachem, z wszystkim przyłączami. Działkę i materiały budowlane Boguniowie dostali od rodziny, a w budowę domu już wpompowali ponad 100 tys. zł.

A zwierzęta gdzie przeniesiemy ?

- No i budowy nie będziemy kończyć, bo to nie ma sensu - rozpacza Małgorzata Boguń. - Największe pretensje mamy do gminy, że nas nie poinformowała, gdy składaliśmy dokumenty o pozwolenie na budowę domu, że w tym miejscu jest zaplanowana droga ekspresowa. A takie plany już wtedy były, a nikt słowem o tym nie wspomniał. Gdybyśmy wiedzieli, to za budowę domu nie zabieralibyśmy się - dodają Boguniowie. Ich dom jest jednym z piętnastu, który pójdzie do rozbiórki. Dodatkowo zrównanych z ziemią będą 24 pomieszczenia gospodarcze. - Mamy w nich krowy, świnie, zboże. Gdzie my to wszystko przeniesiemy? - głowi się Stanisław Maciąg, którego dom także przewidziany jest do zburzenia. Ma żal do ministra środowiska, że wybrał najgorszy wariant przebiegu ekspresówki na odcinku Stobierna - węzeł Rzeszów Wschód. Przez Nienadówkę pobiegnie prawie kilometrowy odcinek S19. O proteście mieszkańców wsi było głośno w ubiegłym roku, gdy drogowcy przygotowali pięć wariantów przebiegu tego odcinka ekspresówki. Forsowali piąty, który zakładał, że S19 będzie biegła przez środek wsi i trzeba będzie wyburzyć 15 domów i 24 pomieszczenia gospodarcze.

Drogi chcemy, ale nie tutaj

Po protestach ludzi i interwencji ówczesnego wojewody podkarpackiego Ewy Draus, drogowcy opracowali szósty wariant. Ten zakładał, że S19 zostanie odsunięta o 200 metrów, a domów do wyburzenia byłoby tylko sześć, pomieszczeń gospodarczych jedenaście. Sama droga zostałaby wydłużona o prawie 100 metrów. - Kompromis udało się osiągnąć. Bo my nie jesteśmy przeciwko S19. Chcieliśmy ją tylko przesunąć - wspomina Stanisław Maciąg. Mieszkańcy Nienadówki z niecierpliwością czekali na decyzję ministra środowiska Macieja Nowickiego, który rozpatrywał warianty przebiegu ekspresówki. Byli przekonani, że minister wybierze szósty. Stało się inaczej. Minister zdecydował, że S19 pobiegnie, tak jak początkowo chcieli drogowcy, czyli w wariancie piątym. - Naszych protestów w ogóle nie uwzględniono - żali się Małgorzata Boguń. - W zasadzie nie wiemy, dlaczego minister zdecydował, że wariant piąty jest lepszy od szóstego. Nie możemy zmienić decyzji ministra. Jak tylko ona się uprawomocni, to w ciągu miesiąca wydamy decyzję środowiskową, która umożliwi drogowcom ubieganie się o pozwolenie na budowę - mówi Wiesław Bek, rzecznik wojewody podkarpackiego. Twierdzi, że wojewoda Mirosław Karapyta był zwolennikiem szóstego wariantu.

Resort: Będziemy mniejszy hałas

Sami zapytaliśmy w Ministerstwie Środowiska, dlaczego minister podjął taką decyzję. - Trasa w piątym wariancie wymaga większej liczby wyburzeń niż w wariancie szóstym, ale jest korzystniejsza pod względem ochrony akustycznej zabudowań wsi - przekonuje Elżbieta Strucka, rzecznik resortu. - Analizy wskazują, iż w przypadku wariantu szóstego, nawet po zastosowaniu zabezpieczeń akustycznych, negatywnym oddziaływaniem hałasu objęta będzie dużo większa liczba budynków. Wynika to z faktu, iż trasa w wariancie piątym poprowadzona jest w bliskiej odległości drogi krajowej nr 19, a w wariancie szóstym w odległości ok. 330 m. W szóstym negatywne oddziaływanie dotyczyłoby więc budynków, które znalazłyby się pomiędzy planowaną trasą S19 a istniejącą drogą krajową nr 19 - twierdzi Strucka. Mieszkańców Nienadówki takie argumenty nie przekonują. - Podejrzewamy, że w tym wszystkim chodzi o kasę. W wybranym wariancie kierowcy będą mieli zjazd do budowanej we wsi stacji paliw. W tym, którym my chcieliśmy, takiej możliwości nie ma - mówi Małgorzata Boguń. Dlatego mieszkańcy wsi w przyszłym tygodniu wybierają się do Warszawy. Będą chcieli rozmawiać z ministrem. - Ale potrzebujemy wsparcia polityków. Jeden z nich, poseł PiS Stanisław Ożóg, tyle obiecywał, że nam krzywdy nie da zrobić, a palcem w bucie nie kiwnął A do wojewody co chwilę będą chodziły delegacje. Narobimy smrodu - zapowiada Stanisław Maciąg. Do ministra już napisali: "Pana decyzja była dla nas dużym zaskoczeniem, ponieważ wraca Pan do pierwotnej wersji mając za nic interes mieszkańców i konsultacje społeczne. (...) Odnosimy wrażenie, że nie ma dla Pana znaczenia, ile rodzin zostanie bez dachu, a wręcz im więcej tym lepiej. Nie każdy ma zdrowie i siłę na budowę nowego domu, czy gospodarstw, wielu z nas to osoby w podeszłym wieku".

Odszkodowania? Będą. Jakie? Niewiadomo

Sami drogowcy bardziej się cieszą z tego, że został w ogóle wykonany kolejny krok, by do budowy S19 jak najszybciej się zabrać. - Przetarg na budowę tego odcinka "ekspresówki" planujemy ogłosić w drugim kwartale 2010 r. Z robotami chcielibyśmy wejść w pierwszym kwartale 2011 r. - informuje Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie wiadomo jeszcze, kiedy mieszkańcy mieliby się wyprowadzić z domów i jakie dostaną odszkodowania. - Im wcześniej opuszczą domy, tym większe będą odszkodowania. Rzeczoznawcy będą oceniać wartość budynków - mówi tylko Rarus. Ministerstwo twierdzi, że na ich decyzję nie przysługuje już zażalenie, ale w ciągu siedmiu dni mieszkańcy będą ponownie zwrócić się do ministra o rozpatrzenie sprawy. - Niech nasi politycy zareagują, bo to co zrobił minister woła o pomstę do nieba - mówią mieszkańcy Nienadówki.

Tekst: rzeszow.gazeta.pl/rzeszow


strzałka do góry
Nasz Dom Rzeszów

SIŁA SITWY

W sprawie magistrali przez Nienadówkę


„Siła demokracji ” - zatytułował p. Roman Małek tekst prezentujący perypetie z wytyczeniem przebiegu magistrali szybkiego ruchu S19 w miejscowości Nienadówka, odległej od Rzeszowa o 20 km, słynącej (kiedyś!) z uprawy truskawek i paru innych drobniejszych rzeczy („Nasz Dom Rzeszów” z września 2008 r., kolumna „Wirowanie na planie”). .

Wszystko w przedmiotowym materiale mniej więcej się zgadza, oprócz tytułu właśnie, albowiem to nie demokracja czy też biurokracja uczyniły, że w Nienadówce wybrano do realizacji fatalny dla tej miejscowości wariant nr 4 przebiegu S19 (po kosmetycznej modyfikacji nazwany nr 5!), zakładający wyburzenie 15 domów mieszkalnych i 24 gospodarczych, rozdzielający kościół parafialny od cmentarza (!), co sprawi, że mieszkańcy udawać będą się na miejsce wiecznego spoczynku “po drabinie”, czyniąc wioskę tę sławną w świecie, gdyż chyba na przestrzeni od do Władywostoku do Atlantyku ewenement tego rodzaju nie występuje. Wybrano, jako alternatywę wariantu nr 6, proponowanego przez wojewodę podkarpackiego, w którym przewidywana jest eliminacja jedynie 6 domów mieszkalnych i 11 gospodarczych. Trasa omijałaby w bezpiecznej odległości zarówno kościół, jak i cmentarz parafialny.

Za tym niemal groteskowym, lecz grozę budzącym procederem, stoi lokalna sitwa PiS, której patronuje podkarpacki lider partii braci Kaczyńskich, poseł Stanisław Ożóg, zaś błogosławi konsekwentnie miejscowy ksiądz proboszcz.

Pierwszy od dawna przygotowywał polityczny grunt dla realizacji tego obłędnego przedsięwzięcia, najpierw zapewniając zrozpaczonych mieszkańców, że faktycznie nic im nie grozi, by potem raptem odwrócić kota ogonem: nic już zrobić się nie da! Drugiemu absolutnie nie przeszkadzało, że trasa S19 przebiegać będzie w bezpośrednim sąsiedztwie administrowanego przezeń parafialnego kościoła (zabytkowy, zbudowany w latach 1895 - 1897), zostawiając cmentarz po drugiej stronie, ale - przeciwnie - stał się gorliwym entuzjastą takiego właśnie rozwiązania. Do tego stopnia, że na początku 2007 r. specjalnie zmienił trasę wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy, obejmując nią mieszkańców domów zakwalifikowanych do wyburzenia, by wysondować skalę ich determinacji do obrony zagrożonych siedzib i tonować wzbierające na tym tle nastroje... Wariant nr 4 (nr 5 po modyfikacji!) przebiegu S19 w Nienadówce od początku gorąco popierał zarówno starosta rzeszowski jak też burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim. Pierwszy z PiS, drugi przez partię tę popierany.

Jawi się zatem proste pytanie: z jakich racji wymienione wyżej instytucje i urzędy, pozostające w gestii jednego ugrupowania, zdecydowały się orędować za tak skrajnie niekorzystnym dla miejscowości i jej mieszkańców rozwiązaniem komunikacyjnym? Gdy nie wiadomo o co chodzi, chodzi zazwyczaj o pieniądze. Te zaś zapewnia wariant nr 5 w Nienadówce właścicielowi będącej na ukończeniu stacji paliw, wznoszonej na polach pomiędzy Nienadówką a Trzebuską, gdyż zaprojektowanym dokładnie naprzeciw niej włączeniem drogi szybkiego ruchu w starą drogę krajową nr 19, prowadzi uczestników ruchu tranzytowego prosto pod jego dystrybutory lub na sąsiedni parking. W wariancie nr 6, zaproponowanym przez wojewodę podkarpackiego byłoby z tym wydatnie gorzej, z powodu znacznego (ok. 300 m) oddalenia nowej magistrali od starej krajówki, w kierunku wschodnim. Przeforsowano zatem wysiłkiem paru instytucji, sterowanych z jednego miejsca (czytaj: siłą sitwy) wyjście prawie idealne dla inwestora stacji, kosztem samej wioski i jej mieszkańców. Również Skarbu Państwa! Zapewne nie uczyniono tego z czystej miłości do etyliny, oleju napędowego i smarów!

Bliżej zorientowani w lokalnym światku polityki powiadają, że takie poprowadzenie S19 w Nienadówce, to dobra nauczka dla jej mieszkańców, by na przyszłość rozważniej dysponowali głosem wyborczym i zdecydowanie mniej wierzyli w księży...

strzałka do góry
Opis wariantów 3-5-6

Wariant 3

Trasa w tym wariancie przechodzi dalej na wschód w porównaniu z wariantem 5. Oś drogi jest zlokalizowana w odległości ok. 235 m od drogi krajowej Nr 19 i w rejon wsi Nienadówka wchodzi na wschód od cmentarza (w odległości od 22 m do 30 m od niego) Odległość krawędzi jezdni od kościoła wynosi 242 m. Dojazd do cmentarza zapewniony jest poprzez istniejącą drogę od strony zachodniej. Trasa przecina wieś w rejonie zmniejszonej gęstości zabudowy po północnej stronie wsi, w odległości 55 m od ośrodka zdrowia (po stronie wschodniej). Długość estakady w wariancie 3 wynosi 257 m. Różne długości estakad wynikają z odmiennego profilu podłużnego doliny w miejscach przejścia poszczególnych wariantów trasy. Ostateczne długości estakad powinny być określone w dalszych etapach projektowania po dokładnym odwzorowaniu terenu oraz w oparciu o szczegółową analizę porównawczą kosztów budowy nasypu o wysokości powyżej 6 m (konieczne umocnienia i obliczenia stateczności) oraz estakady wykonywanej w konkretnej technologii.

Z powyższych uwag wynika wniosek, iż analizy ekonomiczne kosztów budowy estakady na obecnym etapie projektowania są bardzo przybliżone i mogą ulec zmianie w dużym zakresie kwotowym. Estakada wyposażona jest w ekrany akustyczne o wysokości 3.5 m dla ochrony otaczającej zabudowy przed hałasem. Po przekroczeniu drogi powiatowej oraz gminnej, a także potoku bez nazwy trasa poprowadzona została przez zabudowę południowej części wsi w kierunku zachodnim do połączenia z trasą wariantu 5. Koniec odcinka znajduje się w km 457+626.70. Długość odcinka wynosi 3.602 km. Odcinek jest dłuższy od wariantu 5 o 43.5 m.

Ilość koniecznych wyburzeń: 7 budynków mieszkalnych
i 5 niemieszkalnych.


Wariant 5

Trasa w tym wariancie prowadzona jest w najbliższej odległości od drogi krajowej Nr 19 i w rejonie Nienadówki wchodzi pomiędzy drogą krajową a cmentarzem (w odległości 50 m od cmentarza). Odległość krawędzi jezdni od kościoła wynosi 65 m, a od istniejącej drogi krajowej – 35 m. Dojazd do cmentarza zapewniony jest poprzez drogę dojazdową poprowadzoną obiektem nad drogą S19. Od km 455+815.00 do km 456+012.25 w ciągu S19 występuje estakada poprzedzona nasypem o wysokości ok. 6 m. Na estakadzie zamocowane są ekrany akustyczne o wysokości 3.5 m dla ochrony otaczającej zabudowy przed hałasem.

Długość estakady wynika z założenia wysokości granicznej nasypu o wartości 6.0 m, z zachowaniem odpowiednich skrajni pionowych dla drogi powiatowej i gminnej usytuowanych po obydwu stronach cieku płynącego przez środek wsi. Maksymalna wysokość estakady nad terenem wynosi ok. 8.5 m. Po przekroczeniu drogi powiatowej oraz gminnej, a także potoku trasa poprowadzona została równolegle do istniejącej drogi krajowej w odległości ok. 50 m. Koniec odcinka analizowanego w niniejszym opracowaniu znajduje się w km 457+583.21. Długość odcinka wynosi 3.559 km. Poniżej przedstawiono wizualizacje przejścia drogi ekspresowej w wariancie 5.

Ilość koniecznych wyburzeń: 14 budynków mieszkalnych
i 21 niemieszkalnych


Wariant 6

Trasa tego wariantu zaprojektowana została w odległości ok. 100 m na wschód od wariantu 3. zgodnie z propozycją Wojewody Podkarpackiego. Oś drogi przebiega w odległości ok. 330 m od drogi krajowej Nr 19 i w rejon wsi Nienadówka wchodzi na wschód od cmentarza w odległości ok. 133 m. Odległość krawędzi jezdni od kościoła wynosi 360 m. Dojazd do cmentarza zapewniony jest poprzez istniejącą drogę od strony zachodniej oraz drogą od strony wschodniej pod estakadą. Trasa przecina wieś w rejonie zmniejszonej gęstości zabudowy po północnej stronie wsi, w odległości 35 m od ośrodka zdrowia (po stronie zachodniej). Długość estakady w wariancie 6 wynosi 135 m, dzięki korzystniejszemu ukształtowaniu terenu i nieznacznemu zwiększeniu pochylenia podłużnego niwelety w rejonie estakady. Na krawędziach obiektu przewidziano, jak w poprzednio opisanych wariantach, ekrany akustyczne o wysokości 3-4 m. Po przekroczeniu drogi powiatowej oraz gminnej, a także potoku bez nazwy trasa poprowadzona została przez zabudowę południowej części wsi w kierunku zachodnim do połączenia z trasą wariantu 5. Koniec odcinka znajduje się w km 457+681.85. Długość odcinka wynosi 3.657 km. Odcinek jest dłuższy od wariantu 5 o 98.6 m, a od wariant 3 o 55.2 m.

Ilość koniecznych wyburzeń: 5 budynków mieszkalnych
i 8 niemieszkalnych.
strzałka do góry
Interia Fakty

Autostrada skończy się w szczerym polu !

Wokół Rzeszowa pozostanie autostradowa dziura? Autostrada A4 po północnej stronie Rzeszowa, od Mrowli do Terliczki, wraz z węzłami i drogami dojazdowymi miała być najszybciej wybudowanym odcinkiem nowoczesnej drogi na Podkarpaciu.
Jej budowę zamierzano rozpocząć w przyszłym roku, a zakończyć do grudnia 2010. Okazuje się, że realizacja tych planów może się znacznie opóźnić i droga ta może w ogóle nie powstać. A wszystko przez konflikt w Nienadówce...

Czarny i bardzo prawdopodobny scenariusz jest taki: europejska trasa E40 będzie autostradą od kanału La Manche przez Francję, Belgię, Niemcy, Wrocław, Kraków i Tarnów aż do Mrowli, gdzie będzie kończyła się w szczerym polu. Następny odcinek tej transeuropejskiej arterii będzie zaczynał się w Terliczce (również w szczerym polu) i dalej przez Korczową, Lwów i Kijów poprowadzi do Charkowa.
Z kolei europejska trasa północ-południe będzie drogą ekspresową z Tallina przez Łotwę i Litwę, a następnie Białystok i Lublin do Sokołowa Małopolskiego. Do Turcji i na Bałkany przez Słowację i Węgry poprowadzi "ekspresówka" dopiero od Świlczy. Wokół Rzeszowa będzie autostradowa pustka.


Decyzja środowiskowa

Najważniejszym dokumentem w przygotowywaniu inwestycji drogowej jest decyzja środowiskowa. Określa ona dokładny przebieg przyszłej drogi i wszystkie urządzenia ekologiczne, które muszą zostać wybudowane, ekrany akustyczne, odstojniki wody spływającej z jezdni, przejścia dla zwierząt itp. Decyzja ta zawiera też szczegółowy raport oddziaływania na środowisko, zarówno na przyrodę, jak i na ludzi.

Dokumenty te muszą przewidywać co najmniej dwa warianty przebiegu drogi. Przygotowuje je inwestor i składa do wojewody wniosek o wydanie decyzji. Wojewoda przesyła dokumenty do ministra środowiska, ten wybiera wariant i zgodnie z wytycznymi ministra, wojewoda wydaje decyzję.


Warianty w Nienadówce

Wniosek o decyzję w sprawie S19 od Sokołowa Małopolskiego po Świlczę złożono do wojewody w kwietniu 2007 r. Obejmował on też drogę łączącą węzeł autostradowy w Terliczce z rondem w Załężu, czyli fragment dużej obwodnicy Rzeszowa.

Północny skrawek tej inwestycji przecina Nienadówkę, wieś pod Sokołowem Małopolskim. Drogowcy chcieli, by droga ekspresowa szła przez środek wsi, pomiędzy kościołem a cmentarzem. Trzeba by wyburzyć 39 budynków. Mieszkańcy Nienadówki na to się nie zgodzili.

Urzędnicy wojewody zapoznali się z sytuacją i przygotowano inny wariant, z dala od centrum wsi. By zbudować tam drogę, trzeba zburzyć tylko 4 domy mieszkalne i 11 budynków gospodarczych. Zgadzała się na to większość mieszkańców Nienadówki.

Minister się sprzeciwił

Sprawa rok leżała w ministerstwie. W końcu minister środowiska zgodził się na przebieg drogi przez centrum wsi.

- Może inwestor wywarł naciski na ministerstwo? - zastanawiają się urzędnicy wojewody, zdziwieni kontrowersyjnym rozstrzygnięciem.

- Załatwił to sobie biznesmen, który buduje stację paliw w Nienadówce - twierdzą mieszkańcy. - Chce, żeby droga ekspresowa była obok jego stacji. On będzie miał interes, a cała wieś ucierpi.

Odwołanie wstrzyma budowę

Mieszkańcy Nienadówki chcą, by minister środowiska jeszcze raz rozpatrzył ich sprawę. Jeżeli nie zmieni on decyzji, sprawę skierują do sądu. Wstrzyma to budowę na ponad rok. Gdy sąd przyzna mieszkańcom rację i uchyli decyzję ministra, całą dokumentację będzie można wyrzucić do kosza i wszystko trzeba będzie zacząć od początku.

Przepadną unijne pieniądze na autostradę, bo trzeba je wykorzystać do 2015 roku. Wokół Rzeszowa pozostanie autostradowa dziura.

By tak się nie stało, odwołanie mieszkańców Nienadówki musi zostać rozpatrzone szybko i po ich myśli. Czy urzędnicy i politycy staną na wysokości zadania?

strzałka do góry
Super Nowości

Nie będzie drogi

Trzeba od nowa zacząć przygotowania do budowy drogi od Sokołowa Młp., do Stobiernej
Jeszcze wiele lat upłynie, zanim zostanie zbudowana droga ekspresowa S 19 od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję środowiskową i przygotowania do budowy tej drogi trzeba zaczynać od początku.

Przeszkodą okazał się przebieg tej drogi przez Nienadówkę. O problemie napisaliśmy jako pierwsi w marcu 2007 roku. Wymyślono bowiem, że droga ekspresowa zostanie zbudowana przez centrum Nienadówki. Zburzonych musiałoby zostać kilkadziesiąt domów, w tym wiele nowych, a jeden nawet dopiero co postawiony i jeszcze niewykończony.

Mieszkańcy Nienadówki protestowali i Wojewoda Podkarpacki po szczegółowej analizie problemu zobowiązał projektantów drogi do opracowania innego wariantu omijającego centrum wsi. Tak przygotowaną decyzję skierowano do uzgodnienia w Ministerstwie Środowiska. Wtedy nastąpiła zmiana władzy administracyjnej kraju (jesień 2007 r.).

Nowy wojewoda powrócił do starej koncepcji i ponownie zdecydowano, że ekspresówka zostanie zbudowana przez centrum Nienadówki. Na nic zdały się kolejne protesty mieszkańców wsi. Minister uzgodnił krzywdzący ich wariant i decyzja została wydana.

Zdesperowani ludzie zaskarżyli decyzję do sądu i wygrali. Sprawa dotarła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ostatecznie uchylił decyzję środowiskową. Trzeba więc od nowa rozpoczynać całe postępowanie tak jak na początku 2007 roku. Stracono bezpowrotnie ponad trzy lata. Nie ma szans na to, by całą procedurę | przygotowawczą, projektowanie i budowę drogi zrealizować do końca 2015 r., a to jest warunek unijnego finansowania tej inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura | i Środowisko. Podkarpacka ekspresówka | wypadnie więc z planów inwestycyjnych i nie wiadomo, czy kiedykolwiek do nich powróci.
Droga ekspresowa S19, ma być częścią europejskiego szlaku komunikacyjnego od Kowna (Litwa) do Debreczyna (Węgry). Polsce będzie przebiegać od Kuźnicy Białostockiej do Barwinka. Na Podkarpaciu będzie prowadzić przez takie miasta jak: Nisko, Sokołów Małopolski, Rzeszów, Miejsce Piastowe i Duklę.
strzałka do góry
Super Nowości

Ludzie boją się o przyszłość

NIENADÓWKA. Mieszkańcy, którzy stracą domy w związku z budową S19 nie mogą dojść do porozumienia z urzędnikami.


Chcemy zrzec się naszych nieruchomości, by uzyskać pieniądze już teraz, aby mieć czas na przygotowanie sobie nowych domów – mówią mieszkańcy Nienadówki. – Teraz żyjemy w niepewności. Fot. Archiwum

Droga ekspresowa S19 Stobierna – Sokołów Małopolski przebiegnie przez Nienadówkę. W związku z tym cześć mieszkańców tej wsi będzie musiała porzucić swoje domy. Mieszkańcy obawiają się, że gdy już dostaną odszkodowania, będą mieli bardzo mało czasu na budowę lub poszukanie nowego lokum.
Mieszkańcy Nienadówki twierdzą, że chcą przekazać ziemie państwu i dostać odszkodowania, by mieć czas na budowę czy kupno domów i przeprowadzki.

W staraniach o porozumienie z Urzędem Wojewódzkim i GDDKiA poprosili o wsparcie Andrzeja Ożoga, burmistrz Sokołowa.

Droga S19 na tym odcinku jest realizowana w standardzie projektuj i buduj. Wykonawca odpowiada więc nie tylko za budowę, ale za projekt drogi i uzyskanie pozwoleń. Zamknięcie tego etapu powinno nastąpić wiosną 2015 roku. Mieszkańcy są pogodzeni z tym, że muszą oddać działki i domy pod drogę. Chcą jednak dogadać się z urzędnikami, aby za pośrednictwem aktów notarialnych państwo wykupiło od nich ziemie już teraz, tak by mieli czas na wybudowanie lub zakup nowych domów w innych miejscach. Tymczasem strona rządowa obstaje przy innej procedurze.

- Odszkodowania za wszystkie nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi ekspresowej S19, również te zabudowane budynkami mieszkalnymi, będą wypłacane po wydaniu przez wojewodę podkarpackiego stosownej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) – mówi Małgorzata Oczoś-Błądzińska, rzecznik prasowy Wojewody Podkarpackiego.

Wojewoda wyda ZRID dopiero, gdy wykonawca będzie miał gotową dokumentacje projektową i wystąpi o pozwolenie. ZRID-u możemy się spodziewać w okolicy kwietnia i maja 2015 roku. Gdy tylko decyzja zostanie wydana i stanie się prawomocna, wykonawca przystąpi do prac, a mieszkańcy będą musieli opuścić domy. Zanim zostanie wydany ZRID, wojewoda zapewnia, że zostaną przygotowane wstępne wyceny nieruchomości. Odszkodowania, jeśli nie będą mieli zastrzeżeń do wyceny nieruchomości, mieszkańcy mają dostać w ciągu 30 dni od wydania decyzji ZRID.

- Ale my w tym czasie zostaniemy bez domów, przyjdzie ZRID i trzeba będzie się pakować. Czy zdążymy sobie w ciągu kilku dni wybudować nowe domy? – pytają mieszkańcy Nienadówki.

- W najbliższym czasie zaplanowane zostało spotkanie przedstawicieli rzeszowskiego oddziału GDDKiA z burmistrzem Sokołowa Młp. w sprawie lokali zastępczych dla mieszkańców. Będziemy bowiem szukać takich rozwiązań, aby mieszkańcy jak najmniej odczuli wszelkie niedogodności związane z nabywaniem nieruchomości – zapewnia natomiast Joanna Rarus, rzecznik prasowy rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

- Tylko po co te lokale zastępcze? To będzie tylko kosztować, czy nie lepiej żebyśmy w ciągu tego roku wybudowali sobie albo kupili domy? – denerwują się mieszkańcy. – Tę drogę planują już tyle lat. Przecież niedawna decyzja środowiskowa wyznaczył przebieg drogi. Czemu ta zwłoka?

- Nabycie nieruchomości pod inwestycję drogową w drodze umowy cywilnoprawnej przed uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID nie jest możliwe, ponieważ określenie linii rozgraniczających teren następuje właśnie w decyzji ZRID – odpowiada Joanna Rarus.

* * *


Rozumiem, że reprezentujący administrację państwową wojewoda i GDDKiA muszą przestrzegać prawa. Jednak patrząc tak po ludzku, rozumiem doskonale sytuacje mieszkańców Nienadówki. Każdy z nas, będąc w takie sytuacji, czułby się niepewnie i puszczałyby mu nerwy. Wniosek jaki można wysnuć z całej sytuacji jest smutny. Wciąż żyjemy w kraju, w którym to przepis jest ważniejszy niż dobro obywatela.

Artur Getler

strzałka do góry
Gazeta.pl

Będzie blokada S 19

13 domów zostanie wyburzonych w Nienadówce w związku z budową drogi ekspresowej S19. Ich właściciele chcą, by już teraz oszacowano im kwoty odszkodowania. - Musimy mieć czas na budowę nowych domów - mówi Stanisław Jarosz, mieszkaniec Nienadówki.


Właściciele domów zgadzaj się na wyburzenie ich posiadłości. Mają jednak inny problem. - Jak ludzie mogą planować przeprowadzkę, jeśli nie wiedzą, kiedy i jakie dostaną odszkodowania. Rozpocząłem budowę nowego domu, ale nie mam środków, żeby ją dokończyć - mówi Jarosz. Mieszkańcy Nienadówki otrzymali dwa pisma-jedno od wicewojewody, a drugie od... wojewody podkarpackiego. - Pani wicewojewoda napisała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już teraz może wycenić wartość naszych nieruchomości co pozwoliłoby na częściową wypłatę odszkodowania. Po miesiącu otrzymaliśmy jednak drugie pismo, w którym z kolei pani wojewoda pisze, że nie ma możliwości wypłaty odszkodowań
- mówi zdezorientowany Jarosz.
- Wiążące jest pismo wojewody. Odszkodowania mogą być wypłacone tylko po wydaniu przez wojewodę zgody na realizację inwestycji drogowej
- zaznacza Małgorzata Oczoś-Błądzińska, rzeczniczka wojewody.
Kiedy wniosek zostanie złożony?
- Wykonawca drogi zobowiązał się, że niezbędne dokumenty dostarczy do końca listopada - twierdzi rzecznik GDDKiA.
Sprawą zainteresował się także Stanisław Ożóg, burmistrz Sokołowa Małopolskiego. - Możliwy jest przecież wykup nieruchomości w formie aktów notarialnych. Potrzebne są na to jednak ogromne środki. Wszystko zależy od najważniejszych osób w ministerstwie - uważa Ożóg. Burmistrz wraz z mieszkańcami wystosował pisma do kancelarii premiera oraz ministra Zbigniewa Rynasiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. - Wciąż nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi - mówi burmistrz Ożóg. Mieszkańcy Nienadówki nie zamierzają dłużej czekać.
- W przyszłym tygodniu planujemy blokadę krajowej S19 w Nienadówce. Chcemy zwrócić uwagę władz na nasz problem. Jeśli nic się zmieni, będą kolejne blokady - ostrzega Jarosz, o

Wcześniej interweniowali u wojewody, w GDDKiA, u podkarpackich parlamentarzystów.
strzałka do góry
Nowiny24.pl.pl

Protest zdesperowanych mieszkańców Nienadówki na DK 19


Wściekli kierowcy czekający w upale, kilkukilometrowe korki oraz zdeterminowali mieszkańcy Nienadówki, którzy wczoraj zablokowali DK19. Przez pół godziny blisko setka ludzi przechodziła z jednej strony jezdni na drugą.

Powód? W Nienadówce ma zostać wyburzonych 13 domów i dwa inne budynki. Teren potrzebny jest pod budowę drogi ekspresowej S19. Chodzi konkretnie o odcinek Sokołów Małopolski - Stobierna.

Właściciele domów boją się, że po wyprowadzce nie dostaną odszkodowania albo, że będzie ono za niskie. - W kwietniu mają zacząć się roboty przy budowie drogi. Wtedy mamy się wyprowadzać z domów.

Jednak o pieniądzach za domy nikt nie mówi. Mają nam dać jakieś zastępcze lokum. Dostanę gdzieś ruinę do remontu, a na kasę z odszkodowania będę czekać latami. Nie ma mowy - zarzeka się Ryszard Chorzępa z Nienadówki. W takiej samej sytuacji jest pani Anna Pikor. - Najpierw wszystkie domy powinny zostać wycenione.

Mieszkańcom trzeba za nie zapłacić, żeby mieli za co kupić dom albo się wybudować. Dopiero na końcu niech się ludzie wyprowadzą. To przecież logiczne. My słyszymy, że będzie na odwrót: najpierw mamy opuścić domy, potem zostaną one wycenione i dopiero nam zapłacą. Ale nie podają kiedy? - denerwuje się kobieta.

Kierowcy musieli czekać

Zdenerwowani byli jednak nie tylko mieszkańcy. Kierowcom stojącym w gigantycznym korku też puszczały nerwy.
- Nie mieliście, kiedy tego protestu robić? Ludzie się spieszą, a tu trzeba stać w tym upale. Nikomu innemu na złość nie zrobicie tym protestem, tylko nam - krzyczał w kierunku protestujących jeden z kierowców. Inni wychodzili z aut i przyglądali się pikiecie. - Stoję w korku już dwadzieścia minut. Miałem rower na dachu auta, ściągnąłem go i przyjechałem tutaj. Ja rozumiem protestujących, ale niektórzy stoją w tym skwarze z dziećmi. Trzeba było poczekać do wieczora, albo nawet z rana wyjść na drogę - mówił pan Sławek.

GDDKiA: nie możemy nie zapłacić

Mieszkańcy Nienadówki chcą, żeby w ich domach jak najszybciej pojawił się ktoś, kto oceni wartość nieruchomości. Będą się musieli uzbroić w cierpliwość.

- Wojewoda może powołać takiego rzeczoznawcę, ale dopiero w momencie, gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złoży wniosek do wojewody o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Im szybciej generalna dyrekcja złoży taki wniosek, tym wcześniej wojewoda powoła rzeczoznawcę - informuje rzecznik Małgorzata Oczoś - Błądzińska.

O wniosek pytamy więc w GDDKiA w Rzeszowie. Tam dowiadujemy się, że z wnioskiem ma się zwrócić do wojewody firma, która będzie budować odcinek S19. - Wykonawca, zgodnie z umową, ma do końca listopada złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji do wojewody - mówi Joanna Rarus, rzecznik GDDKiA w Rzeszowie.

Odszkodowania mogą być wypłacone dopiero po tym, jak wojewoda wyda taką decyzję. - Cenę nieruchomości ustali rzeczoznawca powołany przez wojewodę i na tej podstawie GDDKiA dokona płatności na konta mieszkańców - zapewnia Joanna Rarus.

Od momentu wydania decyzji przez wojewodę mieszkańcy mają co najmniej 120 dni na opuszczenie domów. Wyjaśnienia urzędników nie przekonują pani Elwiry Prucnal, właścicielki sklepu przeznaczonego do wyburzenia. - Pracę stracę nie tylko ja, ale też siedmiu pracowników. Nie wiem, co zrobić z towarem leżącym na półkach. I nikt mi nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie - mówi.

strzałka do góry
Foto - protest (zdj. własne)

Zdjęcia w większej rozdzielczości dostępne w albumie:
23 lipiec 2014 - "Protest".

strzałka do góry
Nowiny24.pl.pl

Mieszkańcy Nienadówki: chcemy odszkodowań za nasze domy.


Mieszkańcy Nienadówki już drugi raz zablokowali drogę krajową nr 19. Chcą jak najszybciej dostać odszkodowanie za domy przeznaczone do wyburzenia.

Rzeczoznawcy jeszcze nie było

Protest mieszkańców Nienadówki.
(fot. Krzysztof Łokaj)

W Nienadówce w pow. rzeszowskim ma zostać wyburzonych trzynaście domów i dwa inne budynki, w tym sklep. Teren, na którym stoją jest potrzebny pod budowę odcinka drogi ekspresowej S19 z Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej. Mieszkańcy wsi protestują, bo najpierw chcą otrzymać pieniądze z odszkodowań, a dopiero potem się wyprowadzać. Wiele wskazuje na to, że kolejność będzie odwrotna.

Protest rozpoczął się wczoraj o godz. 10.45 i trwał pół godziny. Mieszkańcy wsi przechodząc w poprzek jezdni skutecznie zablokowali ruch. Nie pierwszy zresztą raz.

- Protestowaliśmy na początku lipca i dalej będziemy blokować drogę. Dopóki nikt nas nie wysłucha - tłumaczyli uczestnicy tego protestu.

- Nadal nie wiemy, kiedy zapuka do nas rzeczoznawca i wyceni domy. Wiemy natomiast, że budowa drogi rozpocznie się na przełomie maja i czerwca przyszłego roku. Wie Pani, jak się to skończy?

Domy trzeba będzie opuścić, pieniędzy do tego czasu nie dostaniemy i będziemy siedzieć w jakichś lokalach zastępczych. Nie można do tego dopuścić! Dlatego blokujemy drogę - denerwuje się Stanisław Maciąg, jeden z mieszkańców Nienadówki.


Jego dom został przeznaczony do wyburzenia.
- Jestem tu, żeby pomóc sąsiadom. Niech im uczciwie zapłacą, żeby mogli sobie kupić dom albo wybudować i nie musieli koczować przez lata w lokalach socjalnych - mówi jedna z mieszkanek Nienadówki.


Problem z lokalami zastępczymi

- To poroniony pomysł, żeby szukać tym ludziom lokalu zastępczego. Im trzeba po prostu zapłacić, zanim wyburzy się ich domy - mówił wczoraj na proteście Andrzej Ożóg, burmistrz Sokołowa Małopolskiego. - Mieszkańcy chcą sprzedać domy w formie aktu notarialnego. Dobrowolnie, ale teraz, żeby mieli pieniądze i rok czasu na budowę albo dokończenie nowych domów.

Przyznał również, że w gminie będzie problem ze znalezieniem lokali dla tak wielu rodzin.

- Mieszkanie w bloku to za mało. Ci ludzie mają gospodarstwa role, zwierzęta. Trzebaby przenieść ich z całym dobytkiem - zaznacza Andrzej Ożóg.

Wiele wskazuje na to, że blokadami i protestami mieszkańcy niewiele wskórają. Wojewoda może powołać rzeczoznawcę, który wyceni wartość domów. Stanie się to jednak dopiero po tym, kiedy firma, która wygrała przetarg i będzie budować odcinek drogi S19 złoży wniosek do wojewody o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Jak dowiadujemy się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie firma - zgodnie z umową - ma na to czas do końca listopada.
Kiedy więc rzeczoznawca pojawi się w Nienadówce ? Dziś nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Wiadomo tylko, że rzeczoznawca wyceni wartość nieruchomości i na tej podstawie GDDKiA wypłaci odszkodowania mieszkańcom. Na najważniejsze dla nich pytanie: kiedy przelewy wpłyną na konta odpowiedzi na razie nie ma.
strzałka do góry
Super Nowości

Zaskarżymy polskie procedury do Trybunału Europejskiego

NIENADÓWKA. Sprawa gruntów pod S19 otarła się o wicepremier Bieńkowską. Mieszkańcy Nienadówki znowu u wojewody.


Niezadowoleni mieszkańcy wspierani przez lokalną społeczność już dwukrotnie blokowali krajowa „dziewiętnastkę” w Nienadówce. Fot. Artur Getler

Mieszkańcy Nienadówki, którzy mają zostać wywłaszczeni pod budowę ekspresówki S19, chcą jak najszybciej dostać odszkodowania. Sprawa przeciąga się jednak z powodu procedur. W imieniu mieszkańców wojewoda podkarpacka interweniowała u wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej. Zdesperowani mieszkańcy Nienadówki już dwukrotnie organizowali blokadę krajowej dziewiętnastki.

Wcześniej interweniowali u wojewody, w GDDKiA, u podkarpackich parlamentarzystów.

Chodzi o sprawę kilkunastu rodzin, które będą musiały opuścić swoje domy w związku z budową przebiegającej przez Nienadówkę drogi ekspresowej S19 Stobierna – Sokołów Małopolski. Osoby te nie chcą blokować budowy drogi, jedyne, o co się upominają, to sposób wywłaszczenia. Chodzi o to, że są gotowi zrzec się swoich nieruchomości, ale oczekują odszkodowań już teraz, by mogli spokojnie przygotować się do przeprowadzek i zacząć budować sobie nowe domy lub kupić mieszkania. Małgorzata Chomycz-Śmigielska, wojewoda podkarpacka, interweniowała w sprawie mieszkańców Nienadówki u wicepremier Bieńkowskiej. Szefowa „superministerstwa” infrastruktury i rozwoju w ubiegłym tygodniu za pośrednictwem wojewody przekazała odpowiedź, z której wynika, że pieniądze mieszkańcy otrzymają dopiero w przyszłym roku.
- Ale przecież oni wiedzą, gdzie będzie droga i które działki trzeba będzie zabrać. Przedstawiciele GDDKiA już z nami rozmawiali, że trzeba będzie zabrać nasze działki i wyburzyć domy – denerwują się mieszkańcy. Urzędnicy jednak odpowiadają, że w tej chwili wykonawca optymalizuje projekt, w związku z czym liczba działek do wykupu może się nieznacznie zmienić.
Pani wicepremier stwierdziła, że w obecnym stanie polskiego prawa nie ma innej możliwości, jak tylko wypłata odszkodowań po tym, jak wojewoda wyda decyzję ZRID, co nastąpi w kwietniu 2015 roku. Na podstawie tej decyzji do końca lipca 2015 roku GDDKiA ma wypłacić mieszkańcom odszkodowania. Natomiast w listopadzie będą oni musieli opuścić swoje domy.
Jak zapewnia wicepremier, mieszkańcy otrzymają lokale zastępcze, które będą opłacane przez GDDKiA. Będą mogli mieszkać w tych lokalach aż wybudują lub kupią sobie nowe domy.
Zapytaliśmy mieszkańców co zrobią teraz? – Czujemy się stłamszeni, urzędnicy nie dają nam posłuchu, liczą się tylko procedury, a my mamy się nie upominać o nasze prawa, bo tylko w procedurach im przeszkadzamy – denerwują się mieszkańcy. – Już zdecydowaliśmy, że pójdziemy do Strasburga, zaskarżymy polskie procedury do Trybunału Europejskiego – dodają.

Artur Getler

strzałka do góry
Super Nowości

Niebawem wycena działek pod S19

NIENADÓWKA, RZESZÓW. Budowa podkarpackiego odcinka drogi ekspresowej ruszy latem.


Latem ruszy budowa kolejnego podkarpackiego odcinka S19. Fot. Artur Getler

Budowa podkarpackiego odcinka S19 Sokołów – Stobierna jest coraz bliżej. Wojewoda powoła rzeczoznawcę, który wyceni działki, które trzeba wykupić pod budowę drogi .

W sumie do wywłaszczenia jest około 1 tys. działek. Wojewoda obiecywał już od dawna, że szczególna uwaga poświęcona jest mieszkańcom, którzy będą zobowiązani opuścić swoje domy. W tej chwili trwa

procedura przetargowa związana z wyłonieniem rzeczoznawcy majątkowego, który będzie szacował wartość nieruchomości położonych w Nienadówce, przejmowanych pod budowę drogi S19. Biegły powinien zostać wyłoniony pod koniec lutego. Po podpisaniu umowy z wojewodą rzeczoznawca majątkowy rozpocznie szacowanie wartości działek w terenie; w pierwszej kolejności nieruchomości, na których są zabudowania mieszkalne.

Pierwsze prace przy S19 Sokołów – Stobierna powinny się rozpocząć zaraz po wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty budowlane powinny ruszyć latem. Natomiast zanim to się stanie już niebawem wycenione zostaną nieruchomości, tak aby zaraz po wydaniu ZRID-u można było wypłacić odszkodowania.

Odcinek powinien być gotowy w 3 lata od podpisania umowy, kierowcy ekspresówką Sokołów – Stobierna powinni więc przejechać przed końcem 2016 roku.

Przypomnijmy, na Podkarpaciu niebawem ruszą budowy dwóch odcinków S19. Jeszcze w 2014 roku rzeszowska GDDKiA rozstrzygnęła przetargi na budowę odcinków drogi S19 z Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej oraz ze Świlczy do Kielanówki. Odcinek Sokołów – Stobierna o długości 12,5 km wybuduje konsorcjum Aldesa za niemal 290 mln zł, natomiast odcinek Śwlicza – Kielanówka będzie miał 6,3 km długości, a jego budowę zrealizuje konsorcjum Eurovia i Warbud. Wartość tego kontraktu to ponad 342,5 mln zł.

Obydwa odcinki będą łączyć się bezpośrednio z istniejącymi już fragmentami S19, tj. Rzeszów Zachód – Świlcza oraz Rzeszów Wschód – Stobierna. Za pośrednictwem tych odcinków i węzłów Rzeszów Wschód – Rzeszów Zachód S19 będzie skomunikowana z autostradą A4.

Artur Getler

strzałka do góry
rzeszow.tvp.pl

Bez domów i odszkodowań. Budynki znikają - pieniędzy brak.

11 sierpnia 2015, 18:17    / Beata Bartman    / Źródło: Aktualności


Ruszyło wyburzanie domów pod budowę nowego odcinka drogi ekspresowej S19 ze Stobiernej do Sokołowa Małopolskiego. W sumie do usunięcia jest ponad 60 budynków najwięcej we wsi Nienadówka. Burzeniu domów towarzyszą ogromne emocje bo choć budynki znikają jeden po drugim byli właściciele wciąż nie dostali za nie pieniędzy. A urzędnicy zasłaniając sie przepisami specustawy bezradnie rozkładają ręce.

Ekipy wyburzeniowe pracują teraz w samym centrum wsi. Dwa dni na budynek taki jest harmonogram, dla dawnych mieszkańców w te dwa dni w gruz zamienia się całe ich poprzednie życie. Właściciel domu, który jeszcze do niedawna miał numer 705 ma gdzie się przenieść. Niestety nie każdy ma takie możliwości. Alternatywą są lokale zastępcze. Mieszkańcy Nienadówki dokładnie rok temu blokując drogi walczyli o przyspieszenie procedur i wcześniejsze wyceny domów by mogli zorganizować sobie życie na nowo. Po roku wyceny mają, ale pieniędzy wciąż nie, choć ich domy są już zburzone. Uważają, że przepisy w Polsce są zbyt restrykcyjne i powinny się zmienić.

Wywłaszczani gospodarze uważają, że pieniądze powinny być wypłacane rok wcześniej. W protestach wspierali ich sąsiedzi, którzy także pikietowali na ulicach a dziś przyglądają się jak zmienia się centrum wsi. W tym miejscu będzie się znajdować estakada planowana w ramach nowego odcinka S-19. Ekipy zajmujące się wyburzeniami właśnie w tej wsi mają najwięcej pracy.

W inne miejsca będą przenoszone kapliczki i przydrożne krzyże. Wyburzony zostanie także ten sklep. Właściciel odwołuje się od decyzji, bo jak twierdzi straci źródło dochodu a jego zdaniem proponowane wyceny są rekompensatą tylko za wartość budynku. Nie chce wypowiadać się przed kamerą, na rozstrzygnięcia czeka siedmioro pracowników.

Mieszkańcy nie tylko tej wsi podkreślają, że nie są przeciwni budowie nowych dróg ale przeciwni przepisom, o których restrykcyjności mówi nawet rzecznik praw obywatelskich. Choć ich domy już są zburzone na razie mogą wnioskować tylko o wypłatę zaliczki w wysokości 70 procent wartości zabranych nieruchomości. Zaliczka jest wypłacana zgodnie z zapisami specustawy w ciągu 30 dni, natomiast reszta środków należnych powinna być wypłacona gdy decyzja ZRID jest ostateczna Decyzja ZRID- czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, od którego teoretycznie każdy może się jeszcze odwołać.

Kiedy mieszkańcy dostaną pełne rekompensaty - nikt nie potrafił nam dziś odpowiedzieć. Wiadomo tylko do kiedy powstanie nowa oczekiwana przez kierowców droga. To jest 12,5 km wykonawca ma za zadanie wybudowanie tego odcinka do czerwca 2017 roku natomiast jest to nie tylko droga, także obiekty inżynierskie i węzeł z drogą wojewódzką Ten węzeł będzie jednocześnie oczekiwaną od 30 lat obwodnicą Sokołowa Małopolskiego. Nowa droga będzie omijać miasto od wschodu.

strzałka do góry
Wyburzone budynki - Nienadówka

Zbiór zdjęć budynków mieszkalnych i gospodarczych, które zniknęły w 2015 roku z naszych oczu. Kiedyś pewno znikną i z naszej świadomości i tylko te zdjęcia przypomną Nam co kryło się pod drogą S 19, rozcinającą wieś na dwie części.


Zdjęcia w większej rożdzielczości dostępne w albumie:
2015 - "Miejsca, które odeszły w nicość".

strzałka do góry
Raport oddziaływania S-19 na środowisko

Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „ Budowa i etapu drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna od km 449+096,52 do km 461+593,03 wraz z włączeniem (odcinek klasy G) do istniejącej drogi krajowej nr19 od km 448+090,49 do km 449+096,52 oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanym.

(...) 3.3.9. Ukształtowanie terenu i zieleni
Analizowana droga przebiega przez teren nizinny. Około 36% planowanej trasy przebiegać będzie w wykopach o głębokości od 0.5 m do 5.0 m. Pozostała część trasy przebiegać będzie w nasypie o maksymalnej wysokości 8.8 m, w tym około 180 m drogi na estakadzie (przejście przez Nienadówkę). Drogi wewnętrzne przeznaczone do obsługi przyległego terenu zaprojektowano tak, aby niweleta przebiegała na wysokości terenu istniejącego lub w niewielkich nasypach. Wszystkie drogi będą miały skrajnię pionową równą 4.5 m.Początkowy fragment analizowanego odcinka pełni funkcję obwodnicy miasta i w całości zlokalizowany jest na terenie gminy Sokołów Małopolski. Charakteryzuje się niezbyt urozmaiconą rzeźbą terenu. Obszar, przez który przebiega planowana inwestycja, jest w przeważającej części płaski, jedynie miejscami lekko pofalowany (zniewielkim spadkami). Krajobraz będący mozaiką pól, łąk i pastwisk z nielicznymi zadrzewieniami (głównie wierzby, topole i brzozy) i zakrzewieniami śródpolnymi należy do typowo rolniczych. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest kształt i układ pól, które są w większości długie i wąskie. Ułożenie działek jest głównie prostopadłe do planowanej drogi (fot 1, fot 2)

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

W związku z lekkim obniżeniem terenu w kierunku południowym na horyzoncie widoczne są zabudowania Sokołowa Małopolskiego (fot 3, fot 4). Gdzieniegdzie obwodnica przecina zadrzewienia i zarośla śródpolne, krzyżuje się z nieutwardzonymi drogami gminnymi oraz rowem melioracyjnym, omija po prawej stronie dzielnicę Sokołowa Małopolskiego o charakterze usługowo - przemysłowym (tartak, zakład przetwórstwa mięsnego). Projektowana trasa przecina drogę wojewódzką nr 875 (Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Młp. – Leżajsk) (fot 13). Wzdłuż drogi przebiega linia wysokiego napięcia. Najbliższe zabudowania znajdują się przy ww. drodze wojewódzkiej w odległości około 200 m od planowanej trasy. Następnie obwodnica przebiega przez krajobraz rolniczy, w którym dominują podmokłe łąki, położone pomiędzy rowami melioracyjnymi biegnącymi od oczyszczalni ścieków a okresowym ciekiem. Oczyszczalnia ścieków jest oddalona o około 250 m od projektowanej trasy (fot 5).

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ponadto na opisywanym odcinku projektowana obwodnica przecina niebieski szlak turystyczny prowadzący z Głogowa Młp. przez Sokołów Młp. do miejscowości Julin (fot 7). Szlak ten przebiega przez najbardziej atrakcyjne turystycznie tereny tego regionu, takie jak duży kompleks leśny Nadleśnictwa Głogów, obszary rolnicze stanowiące kompozycję pól, łąk i zadrzewień, a także wpobliżu wielu zabytków.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Dalej trasa przebiega przez tereny rolnicze o małej powierzchni działek, przecina linie energetyczne oraz kilka nieutwardzonych dróg. Przechodzi pomiędzy miejscowością Kąty Trzebuskie (fot 8) od wschodu a składowiskiem odpadów odzachodu. Projektowana droga przed miejscowością Nienadówka biegnie poterenie nachylonym w kierunku północnym. Trasa przejdzie obiektem nad drogą wojewódzką nr 881. Fot 9 i fot 10 przedstawiają rejon przecięcia dróg S19 z DW nr 881.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Ważny punkt odniesienia i dominantę krajobrazową stanowi zabytkowy kościół w Nienadówce (fot 11). Najbardziej znaczące zmiany w otoczeniu widoczne będą w rejonie tej właśnie miejscowości. Trasa przebiegać będzie pomiędzy kościołem a cmentarzem (fot 12), przejście przez miejscowość estakadą ponad drogami gminną i powiatową oraz potokiem bez nazwy dodatkowo wyeksponuje nowy element w krajobrazie (fot 14).

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Planowana trasa koliduje z zabudowaniami jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi na całej długości estakady. Obiekt mostowy będzie stanowić wyróżniający się element w krajobrazie.
Na stosunkowo krótkim odcinku trasa przechodzi przez centrum Nienadówki, która jest usytuowana prostopadle do planowanej drogi. Droga S19 zlokalizowana będzie w pobliżu budynków mieszkalnych oraz zabytkowych obiektów: kościoła, szynku oraz poczty.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Na wysokości około km 7+200, w odległości blisko 80 m od analizowanego odcinka znajduje się stacja redukcyjno – pomiarowa gazu w Nienadówce (fot 15). Dalej planowana droga przebiega przez tereny rolnicze, przecina niewielki ols oraz ciek wodny będący dopływem potoku Świerkowiec. Rejon kompleksu leśnego Cisowiec charakteryzuje się dużym stopniem naturalności, jest to również znaczące miejsce migracji zwierząt. W krajobraz lasu zostanie wpisany nowy element stanowiący połączenie dróg lokalnych i serwisowych spełniający równocześnie funkcję przejścia dla zwierząt. Tak duży obiekt poprowadzony górą zmieni kształt istniejącego terenu stając się punktem odniesienia w przestrzeni.
Prawie na całym odcinku Cisowiec – Stobierna trasa biegnie pomiędzy liniami energetycznymi wysokiego napięcia (fot 16 – fot 18). Na końcowym odcinku, poprawej (zachodniej) stronie drogi widoczna jest droga istniejąca i zlokalizowana w odległości kilkudziesięciu metrów od niej zabudowa mieszkaniowa. (...)

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


(...) 3.4.2. Faza eksploatacj
Na etapie eksploatacji nie przewiduje się konieczności zajęcia dodatkowego terenu pod inwestycję.
Wjazd na projektowany odcinek drogi ekspresowej S19 będzie możliwy tylko przez węzeł „Sokołów Małopolski”. Projektowana droga będzie przecinać działki powodując ograniczenia w ich dostępności, dlatego do obsługi terenu przewidziano równoległe do projektowanej trasy drogi dojazdowe wraz ze zjazdami. W wynik u tego wszystkie tereny, które w fazie realizacji utracą możliwość dojazdu ponownie uzyskają połączenie z drogami publicznymi.
W czasie eksploatacji drogi będzie możliwość korzystania z miejsc obsługi podróżnych, których na analizowanym odcinku zaprojektowano dwa. Oddana do użytku droga oświetlona zostanie na trzech odcinkach:

- węzła „Sokołów Małopolski” – około km 1+915,
- Miejsca Obsługi Podróżnych MOP I „Nienadówka” – około km 5+700 wraz
   z przylegającym odcinkiem drogi S19,
- Miejsca Obsługi Podróżnych MOP I „Stobierna” – około km 10+300 wraz
   z przylegającym odcinkiem drogi S19
(...)


(...) 5.3. Studia i miejscowe plany zagospodarowania
Miejscowość Nienadówka

Wieś położna jest na terenie gminy Sokołów Małopolski. Przez jej tereny będzie przebiegać planowana trasa drogi S-19. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Gminy Sokołów Małopolski (www.sokolow-mlp.pl) [105] w dniu 29 stycznia 2013 r. roku ukazało się Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego w Nienadówce.
Ponadto zostało wydane Uzasadnienie Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla mieszkaniowego w Nienadówce, w którym zapisano, iż: (...) Celem opracowania tego planu jest przygotowanie terenów pod kompleksowe osiedle budownictwa mieszkaniowego we wsi Nienadówka, w formie przestrzennie zorganizowanej, zapewniającej ład przestrzenny i współczesne standardy zamieszkiwania, z uwzględnieniem ochrony środowiska orazbezpieczeństwa ludzi imienia.
Ponadto podkreślono, że uchwalenie przedmiotowego planu wynika z potrzeby pilnego przygotowania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Nienadówce w związku z przygotowywaną realizacją odcinka drogi ekspresowej S- 19. Zgodnie z uzasadnieniem w planie ustalone zostanie: nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi; lokalizację usług ihandlu, tereny pod usługi publiczne, tereny pod sport i rekreację wyznaczono na obszarach o mniej korzystnych warunkach dla zabudowy i w miejscu, które położone jest peryferyjnie w stosunku do większości terenów zabudowy mieszkaniowej. Pod zieleń nieurządzoną przeznaczono fragmenty terenów już w większości zadrzewione lub zakrzaczone, a także podmokłe obniżenia terenowe. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznaczono ponad 280 działek budowlanych o zróżnicowanych powierzchniach, od około 15a do około 40a, dopuszczając przy tym dodatkowo wtórne podziały tych działek
W dniu 15 marca 2013r Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim wydał zarządzenie nr 449/2013 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego w Nienadówce. Zgodnie z informacjami przedstawionym na stronie Urzędu Gminy Sokołów Małopolski [105] do chwili zakończenia prac nad raportem plan ten nie został uchwalony.(...)


6.1. Zagospodarowanie terenu i walory krajobrazowe
6.1.1. Charakterystyka obszaru


(...) W km 2+580 projektowana droga przecina wyżej wymieniony szlak turystyczny biegnący od Głogowa Małopolskiego do miejscowości Leżajsk (Rys.3). Dalej na całej długość droga biegnie przez obszary rolnicze z lokalnymi podmokłymi łąkami. W km 3+291 droga krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 881 (Sokołów Młp. – Czarna – Łańcut) gdzie przewidziany jest wiadukt drogowy. Droga ok. km 5+164 przecina dolinę dopływu rzeki Trzebośnicy i następnie biegnie prosto na południe w kierunku Nienadówki równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19.
powiększ zdjęcie

Przed samą Nienadówką omija cmentarz (Fot 22), położony w odległości około 100 m na wschód od istniejącej DK Nr.19. Na stosunkowo krótkim odcinku trasa przechodzi przez centrum Nienadówki, która jest wzdłuż drogi powiatowej Nr 1217 R na odcinku około 9 kilometrów, prostopadle do drogi krajowej DK Nr 19. Przebiega w pobliżu budynków mieszkalnych oraz zabytkowych obiektów: kościoła, szynku oraz poczty. W Nienadówce projektowana droga prowadzona jest estakadą (od ok. km 6+726 do km 6+913) ponad drogami gminną i powiatową oraz potokiem bez nazwy w bezpośredniej bliskości drogi krajowej. Planowana trasa koliduje z zabudowaniami jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi na całej długości estakady. Estakada będzie stanowić wyróżniająca się dominantę w krajobrazie, istotnie go zaburzając. Od istniejącej drogi Rzeszów – Lublin w kierunku kościoła pw. Św. Bartłomieja (Fot 24) w stylu neogotyckim rozciąga się strefa ochrony ekspozycji („E”–5) ze względu na korzystne położenie tego zespołu w terenie [57].
W rejonie tym istnieją także 3 ciągi widokowe:

- punkt widokowy z najwyższego fragmentu wzniesienia na drodze Rzeszów
   – Lublin z widokiem na Nienadówkę i okolice od południa,
- oś widokowa z widokiem na wieżę kościoła w Nienadówce z drogi Rzeszów
   – Lublin przed wjazdem do Nienadówki od strony południowej,
- ciąg widokowy z drogi Rzeszów – Lublin na terenie miejscowości Nienadówka
   z widokiem na zabytkowy kościół

powiększ zdjęcie

Za Nienadówką trasa przebiega po wschodniej stronie drogi krajowej nr 19 do granicy gminy, przecinając teren porośnięty starym sadem oraz niewielki las olchowy przechodzący w grąd niski, przy którym znajdują się budynki mieszkalne.
powiększ zdjęcie
Następnie od km 7+553 do km 7+730 przecina młodnik sosnowo brzozowy. Od km 9+232 do km 9+668 droga ekspresowa przebiega w pobliżu obszaru leśnego Cisowiec. W pobliżu stadniny znajduje się wzniesienie o wysokości względnej ok. 10 m ponad istniejącą drogę. Rejon ten jest miejscem szczególnie istotnym ze względu na przyrodnicze walory krajobrazu. Obszar ten charakteryzuje się, w porównaniu do innych terenów, dużym stopniem naturalności. Jest to także szlak migracji zwierzyny o znaczeniu ponadregionalnym. Droga gminna, stanowiąca granicę pomiędzy gminami Sokołów Małopolski i Czarna, zostanie poprowadzona wiaduktem ponad drogą ekspresową w celu połączenia dróg lokalnych i serwisowych z istniejącą drogą krajową. Droga gminna będzie posiadała naturalną nawierzchnię żwirową. Przejazd ten będzie pełnił dodatkowo funkcje przejścia dla dużych zwierząt. (...)
powiększ zdjęcie


6.1.2. Oddziaływanie na krajobraz

(...) Planowana estakada przechodząca nad wsią Nienadówka będzie kolejnym dominującym elementem krajobrazu okolicy i w sposób znaczący wpłynie na jego percepcję. Przebieg w pobliżu zabytkowego kościoła negatywnie wpłynie na walory kulturowe historycznego krajobrazu, powodując dysonans między krajobrazem historycznym okolicy, a dużą, nowoczesną budowlą, jakąjest estakada. Co więcej przebiegać będzie ona w pobliżu strefy “A” (pełnej ochrony konserwatorskiej) oraz strefy “E” (ochrony ekspozycji – ochrony pośredniej zabytkowych zespołów) wokół zabytkowego kościoła. Estakada stanie się także głównym punktem w ciągach widokowych Nr 8 (punkt widokowy z najwyższego fragmentu wzniesienia na drodze Rzeszów – Lublin z widokiem na Nienadówkę i okolicę od południa) oraz Nr 9 (oś widokowa z widokiem na wieżę kościoła w Nienadówce z drogi Rzeszów – Lublin przed wjazdem do Nienadówki od południa) [57]
W czasie prowadzonych prac w krajobrazie niewątpliwie będą odcinały się ciężki sprzęt budowlany, zaplecze budowy oraz wynikłe w fazie realizacji pary oraz dymy. Nagromadzone ilości ziemi oraz rozkopanie terenu inwestycji również będą nadawały charakteru dysharmonijnego. Czynniki te ustaną po zakończeniu prac inwestycyjnych/realizacyjnych. .
Na odcinku między Nienadówką a Stobierną planowana inwestycja przebiega równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19 i nie będzie w istotny sposób zaburzała krajobrazu już istniejącego. Warunkiem jest jednak harmonijne wkomponowanie trasy S19 w otaczający teren, za pomocą odpowiedniego zaplanowania zieleni przydrożnej. (...)


6.3. Wody podziemne i powierzchniowe
6.3.1. Charakterystyka obszaru

(...) Obszar, w którym położony jest teren budowy drogi znajduje się w zlewisku morza Bałtyckiego, w dorzeczu Wisły, w zlewni Sanu. Sam teren inwestycji ma słabo urozmaiconą sieć hydrograficzną. Występują tu głównie niewielkie rowy melioracyjne , które wpadają do pomniejszych rzek będących dopływami Wisłoka i Sanu. W niedalekiej odległości od trasy projektowanej drogi na linii Nienadówka w kierunku na Sokołów Małopolski i dalej na północ przebiega dział wodny między Turką a Trzebośnicą, której zlewnia obejmuje prawie cały obszar projektowanej drogi od początku obwodnicy Sokołowa Małopolskiego do Nienadówki. Trzebośnica jest lewobrzeżnym dopływem Sanu uchodzącego do Wisły. Zgodnie z projektem budowlanymplanowana inwestycja przecina cieki w następujących lokalizacjach
powiększ zdjęcie
Największym ciekiem, jaki przecina projektowana droga, jest rzeka Nienadówka. Wykształciła ona stosunkowo szeroką dolinę. Wzdłuż jej meandrującego koryta znajdują się niewielkie tereny podmokłe. Piaszczysto – muliste dno o szerokości około 1 m wcięte jest około 3.5 m poniżej powierzchni terenu. Na brzegach nachylonych pod kątem okoł o 45º występuje roślinność łąkowa, a w korycie oraz na przyległych terenach podmokłych roślinność wilgociolubna (m.in. pałka wodna). Według okolicznej ludności rzeka ta, podczas szczególnie wysokich opadów lub też nagłych roztopów, charakteryzuje się znacz nym przepływem, a poziom wody jest wyższy o około 2 m od zwykle obserwowanego. Pozostałe cieki przecinane przez projektowana trasę to rowy melioracyjne. Zarówno rowy melioracyjne jak i potok Nienadówka w stanie istniejącym są zamulone i gęsto porośnięte roślinnością. (...)
powiększ zdjęcie


6.6.3. Minimalizacja wpływu drgań
Etap realizacji


(...)Aby zminimalizować wpływy w zakresie drgań na etapie realizacji inwestycji w miarę możliwości w rejonach zabudowanych należy ograniczyć pracę urządzeń mogących wywoływać potencjalnie znaczące drgania.
Z uwagi na ochronę konstrukcji istniejących budynków przed uszkodzeniem wstępnie ustala się, że lekkie walce wibracyjne (do 50 kN) nie powinny pracować wibracyjnie w odległościach mniejszych niż 20m od budynków, a ciężkie (powyżej 80 kN) w odległościach mniejszych niż 60m od budynków. Dokładną odległość należy ustalić na podstawie pomiarów w czasie rozpoczynania prac zzastosowaniem wibracyjnego zagęszczania oraz kontrolnie w trakcie trwania tych prac. Pomiary powinna przeprowadzić specjalistyczna firma. W przypadku stwierdzenia możliwości zagrożenia mienia należy poinformować o tym fakcie właścicieli tych nieruchomości i zaproponować środki zaradcze.
Dodatkowo przed rozpoczęciem prac drogowych w maksymalnej przewidywanej strefie wpływów dynamicznych (do 60m od krawędzi jezdni projektowanej drogi i do 2 m od krawędzi wiaduktów) należy wykonać inwentaryzację stanu technicznego wszystkich budynków. Poza kompleksowymi badaniami i analizami diagnostycznymi należy sporządzić raport z przeprowadzonego przeglądu zawierający opis oraz dokumentację fotograficzną.
Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (II. pkt. 3) technologia budowy estakady w Nienadówce nie może powodować przenoszenia drgań na zabytkowe budynki znajdujące się w jej sąsiedztwie.
Ponowną ocenę należy wykonać po zakończeniu prac budowlanych. Pozwoli ona na określenie rzeczywistego oddziaływania realizacji inwestycji oraz podjęcie stosownych środków zaradczych. Do wykonania ww. zadań zobowiązany jest Wykonawca robót.(...)


6.7.1.1 Flora

(...)W lesie Cisowiec oraz na obszarze występujących w analizowanym buforze niewielkich zagajników majowe kontrole wykazały występowanie licznych geofitów. Wśród najliczniej występujących gatunków wymienić należy czosnek niedźwiedzi (G. ursinum), zawilec gajowy (A.nemorosa) oraz ziarnopłon wiosenny (F. verna). W miejscach wilgotniejszych stwierdzono stanowiska śledziennicy skrętolistnej (C. alternifolium). Zdecydowanie rzadziej notowano stanowiska kokoryczy pustej (C. cava), miodunki plamistej (P. officinalis) i fiołka wonnego (V. odorata) W Lesie Cisowiec znaleziono także stanowiska złoci żółtej (G. lutea), konwali majowej (C. majalis) i piżmaczka wiosennego (A.moschatellina). Z gatunków wczesnowiosennych na całym inwentaryzowanym buforze występował bluszczyk kurdybanek (G. hederacea) i podbiał pospolity (T. farfara).
Z uwagi na obecność przydomowych ogrodów, w terenie zabudowanym najliczniejszymi gatunkami drzew są tuje, świerki pospolite (P. abies), sumaki octowce (R.typhina)oraz drzewa owocowe. W obrębie miejscowości Nienadówka projektowana droga ekspresowa S19 przecina sady owocowe (fot 38), w których dominującym gatunkiem jest jabłoń (Malus sp.). Na całym obszarze spotykane są także nieliczne zadrzewienia.(...)
powiększ zdjęcie


Gatunki chronione

Na całym terenie, który został poddany analizie, nie odnotowano występowania gatunków roślin ściśle chronionych. Jedynie w lesie Cisowiec, pomiędzy miejscowością Nienadówka, a Stobierna w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono pojedyncze stanowiska czosnku niedźwiedziego (A. ursinum), która pomimo, że znajduje się na liście roślin chronionych, jest gatunkiem o stosunkowo wysokim rozpowszechnieniu w naszym kraju. Ochrona częściowa gatunku wprowadzona została ze względu na właściwości lecznicze rośliny, jako zabezpieczenie przed niekontrolowaną eksploatacją stanowisk naturalnych. Gatunek ten umieszczony jest również naCzerwonej liście roślin i grzybów Polski. Przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała obecności w buforze planowanej inwestycji chronionych gatunków mszaków i porostów.
Na zinwentaryzowanym terenie nie stwierdzono również siedlisk wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej [2] oraz gatunków roślin z II Załącznika tej Dyrektywy. (...)

6.7.1.2 Fauna

(...) W rejonie planowanego Węzła Sokołów Małopolski swoje stanowiska mają jaszczurki zwinki (L. agilis), gąsiorki (L. collurio), zaganiacze (H. icterina), piecuszki (P. trochilus) oraz ślimaki winniczki (H. pomatia). Nieco dalej stwierdzono stanowiska skowronka (A. arvensis)kukułki (C. canorus) oraz dzwońca(C. chloris). Pomiędzy ciekami w km 2+276 oraz km 2+416 znajduje się teren wilgotnych i podmokłych łąk dogodny dla występującej populacji płazów. Pola uprawne w ok. km 3+000 stanowią miejsce żerowania gawronów (C. frugilegus) oraz pary myszołowów(B. buteo). Zaprzecięciem drogi wojewódzkiej nr 881 z projektowaną trasą S-19 stwierdzono stanowiska makolągwy (C. cannabina) oraz skowronków (A.arvensis). Zlokalizowany nieco dalej obszar cieków dopływających do rzeki Trzebośnicy to kolejne miejsce występowania płazów. Pola uprawne przed projektowanym MOP I w Nienadówce zasiedlone są m.in. przez skowronki (A. arvensis), pliszki żółte (M. flava), bażanty (P. colchicus), kląskawki (S. rubicola) oraz czajki (V. vanellus). Na wjeździe do miejscowości Nienadówka na wysokości cmentarza stwierdzono stanowisko skowronka (A. arvensis), pliszki żółtej(M. flava) oraz zięby (F. coelebs). W samej Nienadówce licznie występują wróble (P. domesticus) pliszki siwe (M. alba) oraz sierpówki (S. decaocto). Wpobliżu rzeki przecinającej Nienadówkę ok. km 6+800 stwierdzono stanowisko kosa (T.merula) oraz zamieszkałe gniazdo bociana białego (C. ciconia) oddalone około 200 m od istniejącej drogi (fot 45 b)). Pobocza istniejącej drogi krajowej nr 19 stanowią dogodne siedlisko dla jaszczurki zwinki (L.agilis). Za zabudowaniami miejscowości Nienadówka w otoczeniu pól uprawnych oraz nieużytków występują skowronki (A. arvensis), gąsiorki (L. collurio) oraz trznadle (E. citrinella) (fot 45 a)), potrzeszcze (E. calandra) i pokląskwy (S.rubetra).


(...)Przeprowadzona w 2014 r., inwentaryzacja nie potwierdzona występowania na analizowanym terenie widłaka goździstego (Lycopodium clavatum L.). Według danych zawartych w raporcie do decyzji środowiskowej roślina ta miała się znajdować po lewej stronie projektowanej drogi w km około - 0+300 w odległości około 150 m od projektowanej trasy (przy istn. DK 19). W lesie Cisowiec, pomiędzy miejscowością Nienadówka, a Stobierna ok. 120 – 150 m na wschód od istniejącej DK nr 19 oraz ok. 50 m od planowanej granicy zakresu inwestycji drogi ekspresowej S - 19, potwierdzono występowanie kopytnika pospolitego (Asarum europaeum). Stanowisko to nie jest zagrożone przez planowany przebieg trasy, ponieważ nie jest przewidywane wejście z inwestycją w miejsca występowania rośliny. W skali kraju jest to gatunek częsty.(...)

powiększ zdjęcie

Zbiorniki wodne

(...) 5. W centrum miejscowości Nienadówka, za remizą strażacką po prawej stronie projektowanej drogi w odległości około 50 m (km około 6+780) położony jest niewielki staw (ok. 4 m2). Zbiornik jest całkowicie pokryty rzęsą wodną (Lemna sp. ), zaśmiecony i silnie wysycha (fot 50). Nie stwierdzono w nim płazów. Z uwagi na lokalizację zbiornika oraz jego stan utrzymania nie przewiduje się, aby stanowił on miejsce rozrodu płazów. (...)
powiększ zdjęcie
(...) 6. We wsi Nienadówka, po lewej stronie projektowanej drogi w odległości około 500 m (km około 6+980) znajdują się 2 zarybione zbiorniki wodne (fot 51). Są one silnie zagospodarowane przez człowieka, brak jest roślinności wodnej. Nie stwierdzono w nim obecności płazów. (...)
powiększ zdjęcie

(...) 7. W około km 8+950 po lewej stronie projektowanej drogi w odległości około 50 m położony jest staw, w którym stwierdzono występowanie 3 osobników młodych żab brunatnych (Rana temporaria) (fot 52). Dodatkowo w przylegającym do drogi przeznaczonym do wycinki pasie zadrzewień zaobserwowano obecność młodych. ropuch szarych (Bufo bufo) – kilka osobników. Roślinność porastająca brzegi stawu jest bardzo uboga, z bardziej charakterystycznych gatunków wyróżnić można pałkę szerokolistną ( T. latifolia) i krwawnicę pospolitą (L. salicaria). Na rosnącej na brzegu zbiornika olszy znaleziono gniazdo śpiewaka (T. philomelos). (...)
powiększ zdjęcie


6.10. Obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne
6.10.1. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami


(...) W miejscowości Nienadówka droga przechodzi estakadą w odległości około 100 m od kościoła parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła, usytuowanego przy istniejącej drodze krajowej nr 19 (fot 59). Opisywanyobiekt sakralny reprezentuje styl neogotycki. Został wybudowany w latach 1895 – 1897 i, wraz z pobliską dzwonnicą oraz oddaloną od niego o około 60 m w kierunku południowym plebanią, tworzy zespół stanowiący wysoką wartość kulturową. Ponadto wyróżnia się on wysokimi walorami historycznymi i zabytkowymi. Obecnie obiekty te są skomunikowane z drogą krajową nr 19. Rozwiązania projektowe zaproponowane w projekcie budowlanym nie ingerują w omawiany teren ochrony konserwatorskiej. (...)
powiększ zdjęcie
(...) Ogółem wmiejscowości Nienadówka znajduje się 10 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a ochronie konserwatorskiej podlega układ przestrzenny wsi. Do obiektów chronionych w pobliżu drogi krajowej nr 19 zalicza się:

- budynek poczty w Nienadówce, murowany z cegły i otynkowany, usytuowany w centrum wsi w odległości około 36 m od przebiegu trasy (fot 60);
- drewniany budynek (dawny szynk) w Nienadówce w odległości 35 m od trasy (fot 61);
- kapliczka w Nienadówce w odległości 35 m od trasy, którą należy zabezpieczyć na okres prac związanych z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych (fot 62)
(...)
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie
(...) Budynki wpisane do rejestru zabytków znajdujące się w odległości około 35 m od projektowanej trasy znajdują się w odległości zagrożonej przenoszeniem drgań (do około 60m) które mogą być generowane przez roboty budowlane prowadzone podczas budowy estakady w miejscowosci Nienadówka. Zasięg i skala oddziaływania jest trudna w tym przypadku do określenia z uwagi na mnogość czynników decydujących o rozprzestrzenianiu się drgań mechanicznych. Odpowiednia technologia prowadzenia robót pozwoli wyeliminować oddziaływania związane z drganiami na niniejsze budynki Spośród stosowanych w budownictwie drogowym maszyn za istotne źródło drgań uznawane są walce wibracyjne ze względu na dynamiczny charakter pracy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w zależności od czynników tj. rodzaj i typ walca, jego parametry, własności czy odległość od zabudowy, istotne wpływy drgań odnotowuje się najczęściej na 20 m, maksymalnie zasięg ten może dochodzić do około 60 m. Z uwagi na ochronę konstrukcji budynków przed uszkodzeniem w rejonie wskazanych powyżej obiektów zabytkowych należy stosować lekkie walce wibracyjne (do 50 kN) które nie powinny pracować wibracyjnie w odległościach mniejszych niż 20 m od niniejszych budynków. Technologia budowy estakady przewiduje zastosowanie żelbetowych pali wierconych. Ten sposób posadowienia nie będzie powodował istotnych oddziaływań w zakresie przenoszenia drgań na zabytkowa zabudowę. Poniżej przedstawiono lokalizację czterech krzyży przydrożnych. Dwa z nich przeznaczone są do przeniesienia z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją, dwa kolejne do pozostawienia w obecnej lokalizacji, co do których konieczne jest podjęcie działań ochronnych. Na odcinku Nienadówka – Stobierna w km około 9+400 projektowanej trasy na działce nr 1621, przy istniejącej drodze krajowej Nr 19, znajduje się zabytkowy krzyż kamienny datowany na rok 1914 (fot 65). Koliduje on z inwestycją, gdyż istniejąca droga krajowa na tym odcinku podlega przebudowie z uwagi na obniżenie niwelety pod projektowane górne przejście dla zwierząt. W ramach prac nie przewiduje się jednak zmiany lokalizacji krzyża. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie odwodnienia drogi i skarpy wykopu ma zapewnić nienaruszalność posadowienia krzyża.
Kolejnym obiektem planowanym do pozostawienia w istniejącej lokalizacji jest krzyż przydrożny, znajdujący się w Nienadówce, po wschodniej stronie DK19, w rejonie cmentarza w Nienadówce (fot 63) znajdujący się na działce nr 265/1. Krzyż ten jest drewniany, otoczony drewnianym płotkiem, odwiedzany przez okolicznych mieszkańców. W jego przypadku zalecane jest również odpowiednie zabezpieczenie podczas robót budowlanych.
(...)
powiększ zdjęcie6.11.1. Gospodarka odpadami
(...) Gospodarka odpadami w zakresie realizacji niniejszej inwestycji dotyczyć będzie m.in. prac rozbiórkowych - istniejących obiektów budowlanych i kolidujących z przebiegiem trasy, robót ziemnych i kształtowania nasypów drogi, układania nawierzchni drogi, usuwania nawierzchni z istniejących jezdni przebudowywanych w związku z realizacją przedsięwzięcia, wycinki drzew i krzewów itd. Mogą powstać nieznaczne ilości odpadów komunalnych, które zagospodarowane zostaną zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku obowiązującymi w gminie.
Zestawienie sposobów zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie budowy, przedstawia Tab. 47.
Część ww. odpadów związana będzie z rozbiórką zabudowań, w miejscach gdzie kolidują one z trasą planowanej inwestycji. Jej realizacja wymaga wyburzenia 15 budynków mieszkalnych i 27 gospodarczych. Ponadto zostanie rozebranych również sześć reklam.
Poniżej w tabeli wyszczególniono budynki przeznaczone do rozbiórki wraz z podaniem ich lokalizacji względem trasy głównej. (...)
powiększ zdjęcie6.13.3. Ochrona zdrowia ludzi związana z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
(...)R uch pieszych i rowerzystów przewidziano jedynie w ciągu przebudowanych dróg wojewódzkich nr 881 i nr 875, wzdłuż których zaprojektowano ciągi pieszo-rowerowe. Na nowym odcinku drogi S19 nie przewiduje się możliwości ruchu pieszych. Ponadto w celu zapewnienia przemieszczania się pieszych w bezpieczny sposób zaprojektowano obustronnie chodniki pod obiektem w km 5+318.00. W miejscowości Nienadówka bezpieczeństwo ruchu pieszych zapewni jednostronny chodnik na obiekcie w pobliżu cmentarza w km 6+254.18 i odbudowa jednostronnego chodnika pod wiaduktem przy drodze powiatowej nr 1217R około km 6+750. Chodniki zaprojektowano również po obydwóch stronach drogi dojazdowej, równoległej do S19 w rejonie przejścia w km 9+518,78 oraz pod obiektem w km 11+342.19. Wszystkie te działania spowodują zmniejszenie prawdopodobieństwa zdarzenia drogowego z udziałem niechronionych uczestników ruchu. (...)9. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWIS KA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
(...)Niepodjęcie inwestycji dotkliwie odczują mieszkańcy miejscowości położonych na trasie obecnej DK - 19, a w szczególności mieszkańcy Sokołowa Małopolskiego i Nienadówki. W przypadku Sokołowa Młp. odstąpienie od realizacji inwestycji (brak obwodnicy miasta) sprawi, iż nadal cały potok ruchu pojazdów będzie kierował się przez miasto, podczas gdy budowa trasy wg. analizowanego projektu spowodowałby poprowadzenie ruchu drogą S19 stanowiącą na tym odcinku obwodnicę miasta. W przypadku miejscowości Nienadówka, droga nadal będ zie prowadzić przez miejscowość , jednak zaproponowane rozwiązania techniczne (t.j. układ drog owy, zastosowanie ekranów akustycznych, syst em podczyszczania wód) sprawi, iż uciążliwości związane z funkcjonowanie trasy będą znaczącą zminimalizowane w stosunku do obecnego stanu. Przeprowadzone analizy natężenia ruchu wskazują, iż z roku na rok będzie dochodzić do wzrostu liczby pojazdów korzystających z drogi krajowej nr 19, a co za tym idzie, prowadzić to będzie do pogorszenia stanu powietrza oraz wzrost u poziomu hałasu. Wzrost zanieczyszczenia i wydzielania szkodliwych substancji do powietrza będzie również efektem wydłużających się kolejek pojazdów oraz ograniczonej w wyniku wzrostu natężeń prędkości przepustowości trasy w szczególności na odcinku Sokoło wa Małopolskiego. Ponadto, dużą uciążliwością dla mieszkańców będzie wzrost hałasu generowanego przez pojazdy (głównie ciężkie) przy utrzymującym się braku zabezpieczeń w tym zakresie w postaci ekranów akustycznych. Ponadto biorąc pod uwagę sytuację, w której nie podejmuje się realizacji inwestycji, należy mieć na względzie kolizję istniejącego układu drogowego z ciągami migracji zwierząt. Niekorzystna sytuacja dotyczy obydwu stron: zarówno człowieka, jak i zwierząt. Układ drogowy stanowi dla zwierzyny istotną barierę i utrudnia jej przemieszczanie się. W obecnym stanie droga krajowa nr 19 nie jest wygrodzona, co powoduje, że zwierzęta mogą swobodnie przez nią przechodzić. Taka sytuacja stwarza zagrożenia wypadkami pol egającymi na zderzeniu pojazdów z dużymi zwierzętami próbującymi przejść przez jednię. Jest to zjawisko powodujące przede wszystkim zagrożenie dla zdrowa i życia ludzi, jak również powodujące straty w populacji dziko żyjących zwierząt. Warto tu dodać, iż w przypadku niepodjęcia inwestycji, liczba takich wypadków będzie rosnąć wraz ze wzrostem liczby pojazdów. Poza kolizjami z dużymi zwierzętami na drogach, gdzie nie zapewniono odpowiednich przejść i zabezpieczeń, dochodzi do zabijania płazów, w szczególnośc i w okresie ich migracji wiosennych i jesiennych oraz małych i średnich ssaków (jeż, lis, kuna). Z kolei wody spływające z powierzchni drogi, gdzie brak jest zastosowania odpowiedniego systemu oczyszczania, powoduje, że zanieczyszczenia przedostają się bez pośrednio do gruntów, wód powierzchniowych oraz podziemnych. Ważnym skutkiem zaniechania realizacji inwestycji byłyby koszty zarówno społeczne i pogorszenia jakości ruchu drogowego . Wzrost kosztów będzie bowiem skutkiem większej liczby zdarzeń drogowych or az zatłoczenia dróg (wraz ze zmniejszeniem płynności ruchu rośnie zużycie paliwa) (...)10. WARIANTY ANALIZOWANE NA WCZEŚNIEJSZYCH ETAPACH PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
(...) Odcinek 2 – Sokołów Małopolski – Stobierna (w ciągu S19):
- Wariant 1 od km 454+085.50 do km 461+410,52.
- Wariant 3 od km 455+165.59 do km 461+420,40.
- Wariant 4 od km 455+343.50 do km 461+475,38.
- Wariant 5 od km 455+150,00 do km 461+312,22.
- Wariant 6 od km 455+051.29 do km 461+411,27
(...)Wariant 1 od km 448+086.12 do km 461+410.52
(...) Zgodnie z Raportem oceny oddziaływania na środowisko [60] wariant ten plano wano po stronie zachodniej Sokołowa Młp. Początek odcinka zlokalizowano na istniejącej drodze DK Nr 19 na północ od Sokołowa Młp., w obrębie skrzyżowania wymienionej drogi z drogą powiatową DP Nr 1366R. Trasa przebiegać miała po stronie zachodniej miasta, przez tereny użytkowane rolniczo. Wariant 1. wymagałby wyburzenia 7 budynków mieszkalnych i 8 gospodarczych we wsi Trzebuska, 14 budynków mieszkalnych i 21 gospodarczych we wsi Nienadówka oraz 1 budynku mieszkalnego (okresowo) i 3 budynków gospodarczych (s tajnie) w m. Cisowiec.

Wariant 3 od km 448+086.12 do km 461+420.40
W wariancie tym droga przebiegać miała po stronie wschodniej Sokołowa Małopolskiego. Trasa została zaprojektowana w sposób omijający obszary wrażliwe i wykorzystujący tereny „mniej atrakcy jne” dla zabudowy jednorodzinnej.
Budowa drogi według Wariantu 3. wymagałaby wyburzenia 7 budynków mieszkalnych oraz 5 gospodarczych we wsi Nienadówka oraz 1 budynku mieszkalnego (okresowo) i 3 budynków gospodarczych (stajnie) w m. Cisowiec.

Wariant 4 od km 448+086.12 do km 461+475.38
Wariant ten zakładał, podobnie jak poprzedni, przebieg drogi po stronie wschodniej Sokołowa Małopolskiego z modyfikacją trasy polegającą na dalszym jej odsunięciu od terenów mieszkaniowych po północno – wschodniej części miasta .
Budowa drogi według tego wariantu wymagałaby wyburzenia ok. 14 budynków mieszkalnych, 21 budynków gospodarczych we wsi Nienadówka oraz 1 budynku mieszkalnego (okresowo) i 3 budynków gospodarczych (stajnie) w m. Cisowiec

Wariant 5 od km 448+086.12 do km 461+312.22 – wybrany do realizacji.
Wariant ten powstał w wyniku akceptacji wniosków przesłanych w ramach konsultacji społecznych, dotyczących zmiany trasy przebiegu w rejonie Kątów Trzebuskich. Jest to wariant, który pokrywa się w początkowej części z war iantem 3, natomiast w końcowej części z wariantem 4. Wariant ten przebiega po wschodniej stronie Sokołowa Małopolskiego z modyfikacją trasy polegającą na przybliżeniu jej do terenów oczyszczalni ścieków i odsunięciu od istniejących zabudowań w rejonie DW n r 881

Wariant 6 od km 448+086.12 do km 461+411.27
Na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko największe trudności odnotowano przy wytyczeniu przebiegu trasy przez miejscowość Nienadówka. Na wniosek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (pi smo dnia 18.05.2007 r. znak Ś.lV - 66/13/07) w trakcie prowadzenia postępowania celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia rozważono dodatkowy wariant przebiegający ok. 100 m od analizowanego wariantu 3. Warian t ten oznaczony został jako wariant 6.
Wariant 6 od km 453+871.62 do km 457+839.60 ma inny przebieg w stosunku do wariantu 5. Na pozostałych odcinkach warianty pokrywają się.
Budowa drogi według tego wariantu wymagałaby wyburzenia 5 budynków mieszkalnych oraz 8 budynków gospodarczych we wsi Nienadówka oraz 1 budynku mieszkalnego (okresowo) i 3 budynków gospodarczych (stajnie) w m. Cisowiec.

Wszystkie trzy warianty (wariant 3, 5 (tożsamy z 1 i 4) i 6) przebiegu drogi ekspresowej S19 analizowane na etapie w ydania decyzji środowiskowej zostały zaprojektowane dla parametrów drogi klasy technicznej S (ekspresowa). (...)Przejście przez miejscowość Nienadówka
Wariant 3
(...) Trasa w tym wariancie przechodziła dalej na wschód w porównaniu z wariantem 5. Oś drogi zlokalizowana została w odległości ok. 235 m od drogi krajowej Nr 19 i w rejon wsi Nienadówka wchodziła na wschód od cmentarza (w odległości od 22 m do 30 m od niego) Odległość krawędzi jezdni od kościoła wynosiła 242 m. Dojazd do cmentarza zapewnion o poprzez istniejącą drogę od strony zachodniej. Trasa przecinała wieś w rejonie zmniejszonej gęstości zabudowy po północnej stronie wsi, w odległości 55 m od ośrodka zdrowia (po stronie wschodniej). Długość estakady w wariancie 3 wynosiła 257 m. Estakada wyposażona była w ekrany akustyczne o wysokości 3.5 m dla ochrony otaczającej zabudowy przed hałasem

Po przekroczeniu drogi powiatowej oraz gminnej, a także potoku bez nazwy trasa poprowadzona została przez zabudowę południowej części wsi w kierunku zacho dnim do połączenia z trasą wariantu 5. Koniec odcinka znajduje się w km 457+626.70. Długość odcinka wynosi 3.602 km. Odcinek był dłuższy od wariantu 5 o 43.5 m. (...)Wariant 5 (tożsamy z 1 i 4) – wskazany w decyzji środowiskowej będący przedmiotem oceny w rama ch niniejszego raportu
Wariant 6
(...) Zgodnie z propozycją Wojewody Podkarpackiego zgłoszonej na etapie wydawania decyzji śr odow i skowej trasa tego wariantu zaprojektowana została w odległości ok. 100 m na wschód od wariantu 3. Oś drogi przebiegałaby w odległości ok. 330 m od drogi krajowej Nr 19 i w rejonie wsi Nienadówka wchodziła na wschód od cmentarza w odległości ok. 133 m. Odległość krawędzi jezdni od kościoła wynosiła 360 m. Dojazd do cmentarza za pewniono poprzez istniejącą drogę od strony zachodniej oraz drogą od strony wschodniej pod estakadą. Trasa przecinałaby wieś w rejonie zmniejszonej gęstości zabudowy po północnej stronie wsi, w odległości 35 m od ośrodka zdrowia (po stronie zachodniej). Dł ugość estakady w wariancie 6 wynosiła 135 m, dzięki korzystniejszemu ukształtowaniu terenu i nieznacznemu zwiększeniu pochylenia podłużnego niwelety w rejonie estakady. Na krawędziach obiektu przewidziano ekrany akustyczne. Po przekroczeniu drogi powiatowe j oraz gminnej, a także potoku bez nazwy trasa poprowadzić miała przez zabudowę południowej części wsi w kierunku zachodnim do połączenia z trasą wariantu 5. Koniec odcinka przypadał w km 457+681.85. Długość odcinka wyniosła 3.657 km. Odcinek jest dłuższy od wariantu 5 o 98.6 m, a od wariant 3 o 55.2 m. (...)13. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
(...) Do miejsc, w których mogą wystąpić konflikty społeczne spowodowane przejściem drogi bezpośrednio przez zabudowę lub w jej pobliżu, niewątpliwie należeć będzie miejscowość Nienadówka i Pogwizdów (od km 6+650 do km 7+200), gdzie nowoprojektowana trasa poprowadzona zostanie przez tereny zabudowane, a jej realizacja będzie wymagała wyburzeń domów i zabudowań go spodarczych. Do rozbiórki przeznaczone b ę dzie ł ą cznie 42 budynki, w tym 15 mieszkalne i 27 gospodarcze.
Już na początkowym etapie prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, mając na względzie możliwość sprzeciwu mieszkańców miejscowości, przez któr e planowano poprowadzić trasę drogi S19 , na etapie Studium Techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla opracowania pn. „ Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego w km 448+086,12 (istniejąca DK - 19) do m iejscowości Stobierna w km 460+993,23”, wykonanego przez BEiPBK Ekkom Sp z o.o. Kraków ”, dwukrotnie przeprowadzono konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami miejscowości położnych wzdłuż planowanej trasy.
Na etapie przygotowywania raportu oceny oddz iaływania na środowiska nierozwiązany pozostał wciąż problem poprowadzenia trasy na wysokości Nienadówki, gdzie trasa zgodnie z zaproponowanymi wariantami poprowadzona została przez obszar zabudowany. Z tego względu 6 sierpnia 2006 r. zorganizowano spotkanie mieszkańców tej miejscowości z oso bami wykonującymi dokumentację projektową. Mieszkańcy zaproponowali zmianę przebiegu tras i poprowadzenie jej tzw. drogą Simsiówką przez Nienadówkę Dolną lub po zachodniej stronie Sokołowa Młp. w kierunku Głogowa Młp.
Podczas prowadzenia postępowania związ anego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mieszkańcy miejscowości Nienadówka protestowali przeciwko wariantom, które prowadziły trasę przez tę miejscowość. Z tego względu zgodnie z propozycją Wojewody Pod karpackiego w sierpniu 2008 r. opracowano dodatkowy wariant przebiegający ok. 100 na wschód w porównaniu z wariantem 3. Wariant ten powodował mniej wyburzeń, jednak również przy tym rozwiązaniu nie obyło się bez protestów.
W celu zapewnienia udziału społec zeństwa w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w dniu 19 października 2007 r. przeprowadzono rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. W toku postępowania do Wojewody Podkarpackiego wpłyn ęły uwagi i wnioski dotyczące projektowanego przedsięwzięcia. Wszystkie z nich były skierowane od mieszkańców Nienadówki i dotyczyły:

- przesunięcia przebiegu trasy w wariancie 4 w kierunku wschodnim;
- protestu przeciwko wszystkim wariantom przechodzącym przez Nienadówkę;
- budowy ekranów akustycznych i zmiany lokalizacji zjazdów z drogi ekspresowej;
- zmiany przebiegu drogi ekspresowej;
- ponownego rozpatrzenia analizowanych wariantów po zachodniej stronie DK - 19;
- odrzucenia wariantu 3, 5 i 6 przebiegu trasy przez Nienadówkę.

Wszystkie pisma zostały skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddz. w Rzeszowie, w celu przedłożenia społeczeństwu wyjaśnień w tym zakresie. W dniu 22 sierpnia 2008 r. Minister Środowiska uzgodnił uwarunkowania środow iskowe dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Mimo, iż postanowienie było prawomocne strony postępowania zwróciły się do Ministra Środowiska o ponowne rozpatrzenie sprawy. Argumentowano to potrzebą zawieszenia postępowania do czasu sporządzenia aneksu do rapo rtu zawierającego aktualne dane dot. badania emisji do powietrza zanieczyszczeń związanych z funkcjonowaniem drogi oraz ekranów akustycznych. Ponadto podniesiono wątpliwość dotyczącą właściwej ochrony zabytkowego kościoła Św. Bartłomieja w Nienadówce i moż liwości oszpecenia krajobrazu poprzez realizację przedsięwzięcia w wariancie 5. Po rozpatrzeniu skargi Minister Środowiska postanowieniem z dnia 30 października 2008 r. utrzymał w mocy postanowienie, uchylając jedynie jej zapis w części odnoszącej się do l okalizacji ekranu odbijają cego (lokalizacja w km 004+520 o długości 510 m i wysokości 4 m po stronie prawej).
Na postanowienie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga mieszkańcó w Nienadówki. Po rozpatrzeniu sprawy WSA w dniu 30 czerwca 2010 r. wydał wyrok uchylający zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. w zakresie w jakim dokonano nimi uzgodnienia przed wydaniem d ecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 454 do km 458 według wariantu 5.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego p rzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 26 listopada 2010 r. Po rozpatrzeniu sprawy Naczelny Sąd Wojewódzki w Warszawie wyrokiem z dnia 16 lutego 2011 r. uchylił zaskarżony wyrok. Ty samym postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia w wariancie 5 przez miejscowość Nienadówka stało się ostateczne.
Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku (...) [17] proces ponownej oceny oddziaływana na środowisko prowadzony na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgody na realizacji inwestycji drogowej również wymaga udziału społeczeństwa na tych samych zasadach jak na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z racji tego, iż analizowany odcinek drogi od obwodnicy Sokołowa Małopolskiego po Stobiern ą przebiegać będzie we wskazanym przez decyzję środowiskową wariancie 5, a tak mocno oprotestowanym prze z mieszkańców miejscowości Nienadówka, należy oczekiwać, iż na tym etapie uzgodnień również będą miały miejsce konflikty społeczne, głównie osób, których domostwa zostaną wyburzone wskutek poprowadzenia drogi. (...)17.5. Wniosek końcowy
(...) Planow ane przedsięwzięcie polegające na budowie drogi ekspresowej S 19 na odcinku Sokołów Małopolski – Stobierna nie wpłynie negatywnie na stan środowiska, a tym samym nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz nie będzie źródłem negatywnego od działywania na poszczególne komponenty środowiska przy zastosowaniu działań i środków ochrony, zgodnych z zaleceniami niniejszego raportu o oddziaływaniu inwe stycji na środowisko oraz zapisami decyzji Wojewody Podkarpackiego o środowiskowych uwarunkowaniac h zgody na realizację inwestycji. Inwestycja nie wpłynie znacząco na gatunki i siedliska priorytetowe i nie będzie oddziaływała na obszary Natura 2000. Jednocześnie realizacja inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na warunki gruntowo - wodne i migrację zwi erząt. Ponadto przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego na istniejącej sieci dróg na analizowanym terenie. Inwestycja p oprawi jakość życia mieszkańców terenów położnych wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 19 . Jednocześnie podniesie stopień bezpieczeń stwa ruchu oraz komfort podróżowania. (...)
Powyżej zamieściłem tylko część raportu, który dotyczy samej Nienadówki, polecam jednak - Raport w całości.


strzałka do góry
GDDKiA - 0pis

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna5 czerwca 2014 roku podpisana została umowa z konsorcjum, któremu lideruje Aldes Constructiones Polska Sp.o.o. na budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna”. Koszt zadania to blisko 290 mln złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 30 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót), w systemie "optymalizuj + projektuj + buduj”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kontraktu można znaleźć Tam.

 

Zakres pierwszego odcinka obejmuje wykonanie drogi o przekroju 2+1 i długości 12,5 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz węzła „Sokołów Młp.” na drodze wojewódzkiej nr 875 . Droga będzie omijać Sokołów Młp. od strony wschodniej i bezpośrednio połączy się z już oddanym do ruchu odcinkiem S19 Stobierna – Rzeszów. Odcinek będzie realizowany systemem optymalizuj - buduj.


I Podstawowe informacje o inwestycji
- długość: 12,5 km
- obecny etap: procedura przetargowa

1. Etap zrealizowany:
- rok 2006 – Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. opracowało „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe – etap II dla inwestycji pn.; „budowa drogi ekspresowej S-19 na odc. od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego – km 448+086,12 (istn. DK19) do m. Stobierna – km 460+993,23” przyjęte dnia 09.03.2007 r. Protokołem KOPI  nr 9/2007
- 11.06.2008 r. - umowa z Arcadis Sp. z o.o., na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi S-19 na odc. Nisko węzeł Zapacz – Stobierna”. Umowa obejmuje dwa pododcinki, tj. Nisko (Węzeł Zapacz) - Sokołów Młp. oraz Sokołów Młp. – Stobierna.
- 22.08.2008 r. - wydane zostało Postanowienie Ministra Środowiska, uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia
- 07.11.2008 r. - wydana została przez Wojewodę Podkarpackiego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej Nr S-19 od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego km 448+086,12 (istn. DK 19) do Węzła Rzeszów Wschodni – A-4/S-19 (wspólny przebieg) od Węzła Rzeszów Wschodni do Węzła Rzeszów Zachodni – S-19 od Węzła Rzeszów Zachodni do Węzła Świlcza km 4+947,99 – długości 35,5 km, wraz z budową drogi krajowej nr 19 na odcinku od Węzła Rzeszów Wschodni do istniejącego ronda w m. Załęże – długości 4,8 km”. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja z dniem 19.12.2008 r. stała się ostateczna.
- 2.11.2007 r. - wydane zostało postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia
- 26.02.2009 r. - wydana została Decyzja Ministra Środowiska zatwierdzająca projekt prac geologicznych
- 04.02.2009 r. - wydana została Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego zatwierdzająca projekt prac hydrogeologicznych
- 16.03.2010 r. – Marszałek Województwa Podkarpackiego przyjął dokumentację geologiczną
- 25.05.2010 r. – Minister Środowiska przyjął dokumentację geologiczno – inżynierską
- 19.02.2013 r. - Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych
- 17.04.2013 r. - Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń oraz na wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych
- kwiecień - maj 2013 r. – Biuro Arcadis wykonało projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz dokumentację przetargową

- 14.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na budowę przedmiotowego odcinka
- 5.06.2014 r. - podpisano umowe na realizację przedmiotowego ocinka

- 10.07.2015 r. - uzyskano Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej


II. Opis inwestycji:
1. Przebieg drogi:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. nr 187 poz. nr 1446) ustala kierunkowy przebieg całej drogi ekspresowej S-19 jako: (Grodno) granica państwa - Kuźnica - Sokółka - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa (Preszow).
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego powiatu Łańcuckiego (Gminy Czarna) jak również powiatu rzeszowskiego (Gminy i Miasta Sokołów Małopolski oraz Gminy Trzebownisko).
Korytarz drogi na odcinku Sokołów Młp. - Stobierna przedstawia załączony plan orientacyjny.

2. Podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna drogi  - S,
- prędkość projektowa: 80  km/h,
- dostępność drogi: tylko w węzłach
- docelowy przekrój poprzeczny
- 2 x 2 m pasy (w I Etapie – 2+1),
- 2 x 2,5 m pasy awaryjne (w I Etapie opaska zewnętrzna 0,75 m)
- 4,0 m – pas dzielący (plus opaska środkowa 0,5 m),
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,                     
- klasa obciążenia obiektów inżynierskich - klasa „A” wg PN-85/S-10030 + obciążenia C150 STANAG 202

3. Zakres inwestycji:
Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Sokołów Małopolski - Stobierna wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni izolacyjnej.

4. Wariantowanie przebiegu drogi:
Trasę przebiegu S-19 na odcinku Sokołów Młp. – Stobierna ustalił Wojewoda Podkarpacki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej Nr S-19 od początku projektowanej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego km 448+086,12 (istn. DK 19) do Węzła Rzeszów Wschodni – A-4/S-19 (wspólny przebieg) od Węzła Rzeszów Wschodni do Węzła Rzeszów Zachodni – S-19 od Węzła Rzeszów Zachodni do Węzła Świlcza km 4+947,99 – długości 35,5 km, wraz z budową drogi krajowej nr 19 na odcinku od Węzła Rzeszów Wschodni do istniejącego ronda w m. Załęże – długości 4,8 km”, znak: ŚR.IV 6613/13/08 z dnia 7.11.2008 r. Wcześniej na etapie STEŚ I, STEŚ II oraz postępowania administracyjnego w sprawie wydania DŚU rozważano 5 wariantów przebiegu drogi oraz dodatkowy wariant na odcinku przejścia przez m. Nienadówka.

5. Obiekty inżynierskie:
Symbol obiektu Przeszkoda / funkcja
05 WD wiadukt w ciągu S-19 nad drogą wojewódzką DW 875 Mielec - Leżajsk
08 WG wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej DW 881 nad drogą ekspresową  S-19
13 WG wiadukt w ciągu drogi gminnej (relacja DK 19 – Cmentarz) nad drogą ekspresową S-19
14 WD Estakada nad doliną miejscowości Nienadówka w ciągu drogi ekspresowej S-19
17 WE przejście dla zwierząt dużych zintegrowane z drogą gminną nad drogą S-19
22 WD wiadukt nad drogą gminną w ciągu drogi S-19

oraz 21 przejść dla zwierząt i 2 przejazdy gospodarcze

6.Węzły:
Na odcinku Sokołów Młp. – Stobierna zlokalizowany jest węzeł  „Sokołów Małopolski” na krzyżowaniu się trasy drogi ekspresowej S-19 z istniejącą drogą wojewódzką nr 875, typu WB „Karo” z łącznicami jednopasowymi, jednokierunkowymi typu „P1”. Jest to węzeł częściowo bezkolizyjny. Relacje skrętne z i na drogę ekspresowej S-19 bezkolizyjne, poprzez równoległe pasy włączania i wyłączania. Włączenie łącznic do drogi powiatowej poprzez ronda typu średniego jednopasowe.

7. MOP-y:
Lokalizację MOP-ów, na odcinku Sokołów Młp. – Stobierna zaplanowano zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej odpowiednio w km 5+700 i km 10+300 wg pikietaża lokalnego

8. Ochrona środowiska:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak ŚR.IV 6613/13/08 wydana w dniu 07.11.2008 r. przez Wojewodę Podkarpackiego określa warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Dodatkowo wskazuje urządzenia ochrony środowiska, które należy uwzględnić w projekcie budowlanym m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt (21 szt.), ogrodzenia z siatki kierujące zwierzęta do przejść i zabezpieczające przed wtargnięciem na drogę, sposób odprowadzenia wody (wysokokoszone rowy trawiaste otwarte z zastawkami) i miejscowego oczyszczania wód opadowych (osadniki), lokalizację zbiorników retencyjno – infiltracyjnych. Przed przekazaniem drogi do użytkowania opracowany zostanie program działań w przypadku wystąpienia awarii związanych z przewozem substancji niebezpiecznych. Natomiast po upływie jednego roku od oddania do użytkowania rozpatrywanego odcinka drogi ekspresowej przeprowadzona zostanie analiza porealizacyjna.
Zoptymalizowany przez Wykonawcę zadania w systemie optymalizuj i buduj Projekt Budowlany poddany zostanie ponownej ocenie oddziaływania na środowisko w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.


IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji
Zadanie planowane jest do wykonania w całości tj. jako jeden odcinek Sokołów Młp. – Stobierna. Etapowanie przekroju zostało ustalone protokołem z posiedzenia KOPI Nr 9/2007 z dnia 9.03.2007 r.:
- w I Etapie budowa jednojezdniowej (2+1) drogi ekspresowej na całym rozpatrywanym odcinku,
- w II Etapie dobudowa drugiej jezdni – po roku 2030.


V. Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
- przejazdy awaryjne,
- wjazdy awaryjne,
- oznakowanie pionowe i poziome itp.
- docelowo – System Informacji Drogowej łączący system osłony meteorologicznej oraz system zarządzania ruchem. Poprzez przedmiotowy system zagwarantowany zostanie właściwy poziom warunków ruchowych, skuteczny i efektywny poziom zimowego utrzymania drogi ekspresowej oraz jej bezpośredniego otoczenia, przy jednoczesnej możliwości sterowania potokami ruchu w sytuacjach wymagających ingerencji zarządzającego ruchem.


VI. Dodatkowe informacje
Odcinek drogi ekspresowej S-19 Sokołów Młp. - Stobierna został zaliczony do priorytetowych zadań rządowych umieszczonych w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015”, zał. nr 5 poz. nr 8 S-19 Lublin – Rzeszów, odc. obwodnica Lublina, w. Sokołów Małopolski Północ – Stobierna, w. Świlcza – w. Rzeszów Południe. Dodatkowo przedmiotowy odcinek został przeanalizowany w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015. Ujęty został również w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T Projekty z listy rezerwowej poz. 8.2 – 5 odc. Kraśnik – Stobierna.

powiększ zdjęcie
strzałka do góry
GDDKiA - mapy - zdjęcia

Mapy, plany, zdjęcia obiektów.powiększ zdjęcie


Plan orientacyjny przebiegu odcinka S-19. Sokołów Młp - Stobierna


powiększ zdjęcie


Plan orientacyjny przebiegu odcinka S-19. Sokołó Młp - Stobierna


Po powiekszeniu zdjęcia powyżej zobaczymy wszystkie obiekty jak: przejścia dla zwierzyny, płazów, przejazdy gospodarcze, czy etakada w samej Nienadówce i wiadukt nad S-19, który umożliwi dojazd do cmentarza. Białe kreski pozwalają zobaczyć, gdzie te obiekty będą się znajdować.

Poniżej zamieszczam osobno kilka zdjęć obiektów o któych piszę powyżej, a dotyczą one bezpośrednio Nienadówki.


powiększ zdjęcie

Widok od pułnocy.
1. Przejazd gospodarczy
2. MOP Nienadówka

powiększ zdjęcie

Widok od północy.
Wiadukt nad S-19
Dojazd do cmentarza.


powiększ zdjęcie

Widok od południa.
Przejście dla zwierząt.

powiększ zdjęcie

Widok od południa.
Estakada.


Materiały graficzne pochodzą ze strony: GDDKiA

strzałka do góry
Google Map

(2015) Wirtualny spacer po Nienadówce sprzed wyburzeń.


Widok miły i ważny dla wielu, pozostanie już tylko w naszej pamięci, na zdjęciach i na mapach google.

Wyświetl większą mapę
strzałka do góry
Grafika Masterproject

Droga ekspresowa S-19 Sokołów Młp - Stobierna - Wizualizacja.

30.07.2015    Tak jak na wizualizacji powyżej (film 1), będzie wyglądała trasa na odcinku Sokołów Młp. - Stobierna. Sam jestem ciekaw jak to będzie w rzeczywistości. Pewno jeszcze kilka razy przemierzę odcinek Stobierna - Nienadówka po starej drodze, jak na filmie drugim, a później ? Później pozostanie mi tylko S-19.

Pewno jest na temat Nienadówki i przecinającej ją drogi S-19 dużo więcej artykuł, zdjęć, dokumentów i opini. Zamieściłem tu te, które są ogólnie dostępne i do których udało mi się dotrzeć. Myślę, że warto było je zebrać w jednym miejscu i pokazać innym. Jeżeli komuś udało się przebrnąć przez cały ten materiał, czasem nudny, czasem bardziej zajmujący, to chętnie poznam Wasze zdanie. Przemyślenia i refleksje, można załączyć w komentarzach poniżej. Dziękuję

strzałka do góry
Stan budowy S-19 (29 XI 2015)

Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku
Nienadówka - Trzebuska

29.11.2015    


Film z lotu ptaka, realizacja filmu Marcin Klader. Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Nienadówka - Trzebuska

powiększ zdjęcie

fot: Marcin Klader

powiększ zdjęcie

fot: Marcin Klader

powiększ zdjęcie

fot: Marcin Klader

powiększ zdjęcie

fot: Marcin Klader

strzałka do góry
Raport z budowy S-19 (X/XI 2016)

Budowa drogi ekspresowej

X/XI 2016    


Powyżej film z lotu ptaka, realizacja filmu Marcin Klader. Budowa drogi ekspresowej S-19.

Poniżej widok znanego i ważnego dla wszystkich mieszkańców miejsca..... tzn., widzimy ten sprzed 80 lat i tu mały ukłon pamięci dla Franciszka Chorzępy, który zostawił nam sporo takich widokowych perełek, dzięki, którym możemy robić takie porównania. On by pewno Nienadówki dziś nie poznał. Najedź kursorem na fotkę i zobacz okres budowy. Zdjęcia w większej rożdzielczości dostępne w albumie: Raport z budowy S-19 2016).

opr: Bogusław Stępień

strzałka do góry


Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013