Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Folwarki w Nienadówce"Zestawienie szacunkowe dóbr sokołowskich w 1863 roku" To chyba faktycznie unikatowy dokument, z którego możemy się dużo dowiedzieć na temat ówczesnej gospodarki rolnej i leśnej, ale nie tylko. Opisy i rozmieszczenie folwarków, karczm, czy domów, szkoda tylko, że do tej dokumentacji nie ma planów i rysunków. Polecam lekturę.


SŁAWOMIR WNĘK


DOBRA SOKOŁOWSKIE W 1865 ROKU WEDŁUG
INWENTARZA SPORZĄDZONEGO PO ŚMIERCI
ALWINY VON SCHLIPPENBACHWSTĘP

W połowie XVIII wieku dobra sokołowskie od Lubomirskich nabył Franciszek Grabiński, który swe rodzinne dobra posiadał w Czudcu1. Jego żoną była Teresa Morska z Łąki, która w posagu wniosła mu m.in. wieś Stobierną, która pozwoliła im powiększyć tzw. państwo sokołowskie2. W 1785 roku dobra sokołowskie tworzyło: miasto Sokołów i osiem okolicznych wsi: Trzebuska, Nienadówka, Trzeboś, Stobierna, Wola Sokołowska z Rękawem, Górno z Zaborzem, Dołęga, Turza3. Siedzibą administracji dóbr sokołowskich był pałac w Trzebusce, zbudowany w II połowie XVIII wieku przez Benedykta Grabińskiego4. Był on synem Franciszka Grabińskiego i Teresy z Morskich Grabińskiej, regentem wielkiej kancelarii koronnej, a także ostatnim z rodu Grabińskich, którzy posiadali te dobra. Benedykt Grabiński zmarł w 1791 roku. Po jego śmierci, dobra sokołowskie posiadała jego żona Marianna Grabińska z Wisłockich (zm. w 1825 r.). Po jej śmierci dobra te, mocą testamentu, dostały się w ręce jej krewnych. Największe udziały miał Rafał Grocholski zm. w 1849 roku, po którym dziedziczyła niejaka Konstancja Szaszkiewiczówna, rodem z Wołynia5. W połowie XIX wieku dobra te były dzierżawione okolicznym kupcom żydowskim. Około 1860 roku dobra sokołowskie kupiła Alwina von Schlippenbach, i utrzymała je do 1865 r. tj. do chwili swej śmierci6. W latach 1865 -1869 dobra te posiadali krewni hrabiny: Christian Lachman, Berta Okien z domu Lachman i Gustaw Lachman1. W 1869 roku, sprzedali oni te dobra Janowi Władysławowi Zamojskiemu, który utrzymał je do 1907 roku2. Zestawienie szacunkowe dóbr sokołowskich w 1865 roku O wartości dóbr sokołowskich stanowiły przede wszystkim pola orne, lasy i nieruchomości tj. przemysł dworski.

1.

Folwark Trzebuska i Pustki posiadał łącznie 534 morgi i 728 sążni pól ornych, które zostały podzielone na trzy kategorie, zależnie od klasy ziemi.
I tak, w I - klasie było 134 morgi, w II - klasie 200 morgów zaś w III - klasie
200 morgów i 728 sążni.

2. Z kolei folwark Nienadówka, nazywany Białym, posiadał 369 morgów
    1109 sążni. W klasie I -100 morgów, w klasie II 120 morgów, w klasie III 149
    morgów i 1109 sążni.
3. Folwark Trzeboś miał łącznie 254 morgi 989 sążni. W tym w I klasie 80
    morgów, w II klasie 100 morgów i w klasie III 74 morgi i 989 sążni.
4. Folwark Podmiejski czyli Sokołów posiadał 286 morgów 545 sążni. Do I klasy
    zaliczano 86 morgów, do klasy II80 morgów, a do klasy III 120 morgów i 545
    sążni.
5. Folwark Wólka Sokołowska posiadał łącznie 228 morgów 1146 sążni. Do klasy
    I zaliczano 68 morgów, do klasy II60 morgów, do klasy III 100 morgów i 1146
    sążni.
6. Folwark Dołęga, Górno i Zaborze posiadał 546 morgi i 1432 sążnie. Do I klasy
    zaliczano 146 morgów, do klasy II 200 morgów i do klasy II 200 morgów i
    1432 sążnie.
7. Folwark Turza posiadał łącznie 83 morgi i 1481 sążni. W klasie I było 43 morgi,
    w klasie II 40 morgów i 1481 sążni.
8. Folwark Stobierna posiadał łącznie 442 morgi i 871 sążni. W klasie I 142
    morgi, w klasie II 150 morgów, w klasie III 150 morgów i 851 sążni.
    Łącznie obszar pól ornych należących do dóbr sokołowskich wynosił 2 742
    morgi 8301 sążni, które oszacowano na 116,130 florenów.
Mniejszą rolę w gospodarce dworskiej pełniły pastwiska. Naturalnie, że każdy folwark posiadał obszar przeznaczony na wypas dla bydła dworskiego, ale także, za pełną odpłatnością, były one dostępne dla ludności wiejskiej. Wartość pastwisk oszacowano na sumę 1493 floreny.

Lasy natomiast stanowiły niezwykle ważny czynnik w gospodarce dworskiej. Drewno stanowiło nie tylko podstawowy materiał budowlany, bo jak wiemy, w rachunkach dóbr sokołowskich znajdowały się pozycje, gdzie drewno przeznaczano na potrzeby kościoła, szkoły w Sokołowie, ale również na budowę mostów. Było również drewno formą zapłaty. Lasy przynosiły włacicielowi znaczne korzyści, ale nie szczędziły trosk. Ażeby utrzymać zyski z lasów sokołowskich, zmuszony był właściciel zatrudnić specjalna administrację, która dbała o to by zjawisko nie kontrolowanego wywozu drewna z lasów nie przybrało wielkich rozmiarów, oraz żeby utrzymana była odpowiednia kultura leśna. W rozliczeniach budżetu leśnego napisano
Od sumy 2262 florenów i 16 krajcarów, która stanowi czysty dochód, odjęta została kwota, która pokryła koszta skarbowe we Lwowie. Zatem czysty dochód z lasów wyniósł 4329 florenów i 34 krajcary.

Przy folwarku w Trzebusce znajdowały się trzy sadzawki, zarybione. Obok folwarku Dołęga znajdował się staw, z którego woda zasilała tamtejszy młyn.

W 1865 roku dobra sokołowskie oszacowano na sumę łączną 289,739 florenów, a złożyły się na to:
W dalszej części przedstawimy szczegółowy wynik prac komisji szacunkowej. Przedstawiony tam obraz miasteczka Sokołowa oraz najbliższych okolic, posiada unikalną wartość historyczną. Pozostaje nieznanym źródłem do dziejów Sokołowa.


AKT OSZACOWANIA

Dóbr Sokołowa z przyległościami śp. Alwiny hr. von Schlippenbachowej własnych, przedsięwzięty na miejscu w tychże dobrach, na skutek nakazu CK Sądu Obwodowego w Rzeszowie z dnia 16 października 1865 roku do L. 6427.
Działo się w Trzebusce dnia 16 października 1865 roku
          Obecni:
    Władysław Raniewski - CK notariusz, jako delegowany komisarz sądowy.
    Konstanty Nowaczyński, Antoni Semler - przysięgli taxatorowie,
    dr Alojzy Rybicki, adwokat krajowy, pełnomocnik R Karola Chrystiana
    Ryszarda Barona Lachmana,
    Fryderyk Rotel, administrator Dóbr Sokołowa
    Lan Lofer, nadleśniczy

I. Folwark Trzebuska

1. Zamek na drodze z Sokołowa przez Stobiemą do Rzeszowa wiodący w lewo 1/8 mili od miasteczka Sokołowa oddalonych, z frontem zachodnim w parku zamkowym położony, gruntownie zbudowany, murowany na jedno piętro wysoki z piwnicami w jednej części.

Budynek jest 24°, 01’, 6” długi 5°, 4’, 0” szeroki - w głównym trakcie z wystawą od strony wschodniej ku dziedzińcowi ... W budynku tym są trzy wchody na dole od strony dziedzińca, mianowicie jeden w środku głównego traktu, a dwa od wystaw średniej części głównego traktu od strony dziedzińca ...

Przez dwa boczne wchody jest przystęp do sieni, a z tych prowadzi wstęp do wszystkich pokoi i innych ubikacji. Oprócz tego w rogu zachodnim tego budynku są drugie boczne schody z ustępem na I piętro, zaś pod głównymi schodami znajduje się ustęp do piwnic.

W dolnej części tego budynku znajduje się siedem pokoi, dwie sale, dwie kuchnie i jedna spiżarnia. Z sali średniej prowadzi wchód do parku zamkowego ...

Na pierwszym piętrze znajduje się długi korytarz położony od strony dziedzińca zamkowego z dwoma sieniami, przez które prowadzi wstęp do pokoi i sal na piętrze będących. Oprócz tego na piętrze znajdują się dwa przedpokoje, sześć pokoi mieszkalnych i trzy salki. Z tych salon średni ma balkon z widokiem na park zamkowy i drogę komunikacyjną do Rzeszowa wiodącą, dalej kuchnia i schody na strych idące. Wszystkie pokoje pierwszego piętra mają sufity z pdkładkami z deszczek i podłogi.

Strych jest cegłą wyłożony, a dach podwójnie gatem kryty z czterema wielkimi kominami murowanymi. Dookoła dachu znajdują się rynny z blachy białej z ściekami odpowiednimi.

ostatni fragnent wozowni dworskiej - rok 1986

Mieszkanie dolne służy obecnie na pomieszkanie administratora Dóbr. Na górze tj. na pierwszym piętrze większa część pokoi jest w znacznej części wyposażona i znajduje się w dobrym stanie.
       Budynek szacuje się na: 4000 fl.

Zabudowania folwarczne w Trzebusce


2. Mieszkanie dzierżawcy, położone w dziedzińcu zamkowym, w stronie tegoż południowej. Budynek ten jest drewniany, bezpiętrowy, z ścianami z drzewa zbudowanymi, otynkowanymi, z suterenami, z cegieł sklepieniem w jednej jego części onego ... W budynku tym jest sześć pokoi, jedna salka i jedna kuchnia, dwie izby czeladnie i jedna spiżarnia, z sieni prowadzą schody na strych. Wszystkie pokoje mają sufity i podłogi z deszczek ... Budynek ten ma dookoła rynny blaszane na ściek wody i rury takie same do jej odpływu.
         Stan budynku średni - 1500 fl.

3. Stajnie i wozownie na użytek administratora Dóbr przeznaczone ... Budynek ten ma trzy oddziały, z osobna drzwi prowadzą, w środku samym znajduje się wozownia, po bokach zaś mieszczą się stajnia na konie i krowy. Budynek ten leży poniżej zamku, w stronie południowej, w tyle domu dla dzierżawcy przeznaczonego na mieszkanie do którego jest ukosem postawiony, z powałą z deszczek w stajniach ...
         Stan budynku jest średni - 300 fl.

Fragment mapy katastralnej z 1853 r. przedstawiający zabudowania dworskie w Trzebusce

4. Stodoła administratora ... z progami z drewna miękkiego, na podmurowaniu z cegieł, na słupach z drzewa miękkiego dachem pokryta z gatów ...
         Stan budynku jako nowo wybudowanego przed dwoma łaty jest dobry -300 fl.
5. Nowo wystawiony spichlerz, murowany, na jedno piętro wysoki, w jednej części używany przez administratora dóbr, w drugiej części przez dzierżawcę folwarku ...
         Stan tego budynku dobry - 1500 fl.
6. Szopa nowo otwarta na siano i słomę... z drzewa miękkiego, pod gatem.
         Stan budynku dobry - 150 fl
7. Nowa stodoła, z progami z drzewa miękkiego i słupach takich samych, z ścianami deskami obitemi - 300 fl.
8. Browar piwny i gorzelnia ... w połowie z drzewa na wpół rżniętego całego, nieobciosywanego, w drugiej połowie z drzewa obszgłego pod dachem z gatów... Składa się z sieni, ordynaryjnej suszni kurzącej się i cegłami wykładanej podłogi.
         Budynek ten jest stary i w części upadkiem grożący - 50 fl.
9. Młyn koński z drzewa w kostkę oprawnego, pod dachem gatowym zbudowany, upadkiem grożący, do zniesienia przeznaczony - 20 fl.
10. Browar piwny ... z drzewa półrżniętego pod dachem z gatów. Mieści w sobie sień z przykrytym przechodem, na dwóch słupach drewnianych, 3 izby mieszkalne, jedną susznię z płytami żelaznymi, słodownię, izbę piwną z paleniskiem i chłodnik jest w tylnej stronie ode dworu, także znajduje się w tym budynku kocioł mieszalny.
         Cały budynek jest stary, upadkiem grożący - 300 fl.
11 .Gorzelnia, budynek niepiętrowy, murowany, gatem pokryty ... Mieści w sobie sień, izbę gdzie jest aparat mieszalny 1, izbę kieratową i magazyn na kartofle, chłodnik od tyłu na podłużnej stronie wcale nie pokryty ... Aparat według Rościszewskiego mieszanym onszytem kotłem parowym ...
         Budynek ten niedawno restaurowany i w stanie dobrym, wraz z aparatem wartości - 2500 fl.
12. Stajnie ... pod pokrycie z gatów ... Stan budynku średni - 300 fl.
13. Stajnia druga ... szeroka. Stan jej tożsamo średni - 200 fl.
14. Trzecia stajnia ... szeroka ... drzewo na ścianach będące po większej części już zbutwiałe ...
         Stan budowy zły - 200 fł.
15. Stajnie na konie w dwóch przegrodach ... szeroka ... z cegieł, z dachem gaciowym
         Stan budynku dobry - 200 fl.
16. Sieczkarnia z lodownią ... z drzewa ciosanego ...
         Budynek stary, zawaleniem grożący - 20 fl.

Przypisy
1. W. Gwoździcki Dzieje miasteczka i parafii Czudec Przemyśl 1992, s. 105-118
2. B. Urban, S. Wnęk Stobiema w latach 1409-1914. Zarys dziejów. Rzeszów 1998, s. 7
3. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, Metryka Józefińska, fond 19, opis 5, t. 278-285.
4. Katalog Zabytków sztuki. Województwo rzeszowskie. Leżajsk, Sokołów Małopolski i okolice, pod red. E. Snieżyńskiej-Stolotowej i F. Stolota, Warszawa 1989, s. 1023.
5. A. Dańczak, Monografia Sokołowa Młp., t.U, Sokołów Młp. 1991, s.2....
6. Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Sąd Obwodowy, sygn 105.


Folwark Nienadówka


1. Karczma w dolnej części wsi z drzewa w kwadrat obrabianego ... pod pokryciem z gatów ... mieści w sobie sień, izbę szynkową i alkierz, także stajnie na krowy ...
          Stan budynku dobry - 100 fi.
2. Karczma na drodze do Rzeszowa wiodącej ... przybudowane piwnice ze ścianami murowanemi. Karczma ta zbudowana jest z drzewa miękkiego ... wewnątrz jest przejazd, składa się z : izby szynkownej, 1 alkierza, z tancji na trunki do rachowania, z stajni z powalą i z tancji na przechowanie trunków i podłoga.
          Stan budynku jako nowy dobry - 250 fl.
3. Folwark w Nienadówce, zwany białym folwarkiem, składa się:
a) z domu mieszkalnego, bezpiętrowego, murowanego ... pod pokryciem z gatów ... Budynek obejmuje w sobie 1 sień, 3 pokoje mieszkalne, 1 kuchnię i 1 spiżarnię ...
          Stan budowy jako nowy dobry - 700 fl.
b) stajnie z izbą czeladną z jednym skrzydłem zbudowane ... służy jako stajnia na bydło rogate ... Budynek ten jest z drzewa rżniętego pod dachem z gatów ... Budynek czeladzi obejmuje w sobie sień, izbę czeladną i komorę ...
          Stan budynku średni - 180
c) spichlerz ... z drzewa rżniętego na wpółokrągłego, pod dachem gatowym ... ma osobny dział na plewy i naczynia gospodarskie ...
          Stan budynku chwilowo dosyć dobry - 80 fl.
d) stodoła nowo wybudowana... szeroka na podmurowaniu z cegieł, z drzewa rżniętego z słupami ściennymi pod dachem gatem pobitym ...
          Stan budynku dobry - 600 fl.
e) Karczma we wsi niedaleko folwarku Pustki zwanego nowo wybudowana z drzewa miękkiego, pod dachem gatowym, zawiera: 1 sień, 1 izbę szynkow-ną, alkierz, skład na trunki i stajenkę na krowę ...
          Stan budynku dobry - 120 fl.


Folwark Pustki zwany


a) budynek mieszkalny, poziomu pod dachem gatowym... w głównym froncie znajduje się kryty, oszklony ganek... Zawiera w sobie od strony podwórka sień, 4 pokoje mieszkalne, 1 kuchnię, 1 spiżarnię, w całym domu są sufity murowane, podłogi i powały z tarcic ...
          Stan budynku dobry - 1500 fl.
b) budynek dla czeladzi ... z oprawnego drzewa w kostki, miękkiego, pod dachem gatem pobitym ... Domostwo to obejmuje w sobie : 1 sień, 2 izby i 1 komorę. W izbach są podłogi z tarcic ...
          Stan budynku dosyć dobry - 100 fl.
c) spichlerz ... z drzewa półokrągłego rżniętego, pod dachem gatowym ...
Podłoga ze starych tarcic, wewnątrz znajdują się 4 sąsieki.
          Stan budowy spichlerza dosyć dobry - 150 fl.
d) stodoła ... z okrągłego, oprawnego drzewa ....
          Stan budowy średni - 350 fl.
e) stajnie, całkiem nowo zbudowane, z jednym skrzydłem ...
          Stan budynku dobry - 800 fl.
f) studnia w podwórzu, z drzewa miękkiego rżniętego, ocembrowana, z żurawiem, dwa sążnie głęboka.
          Stan budowy dobry - 25 fl.

Leśnictwo w Nienadówce


a) dom mieszkalny pod lasem ... z drzewa ciosanego, pod dachem gatowym, w środku tegoż budynku znajduje się sień na przestrzał, gdzie od strony ogrodu jest ganek kryty na dwóch słupach. Oprócz tego są dwa pokoje mieszkalne 1 kuchnia, 1 spiżarnia. Oprócz sieni są wszędzie podłogi z tarcic i takoważ powała nad całym budynkiem.
          Budynek ten jest stary, niedawno restaurowany i znajduje się w dosyć dobrym stanie - 200 fl.
b) stajnie oraz stodoła i szopa ... z drzewa okrągłego i miękkiego, dach słomą poszyty, na okapie zaś trzema rzędami gatem pobitym ...
          Stan budowy chociaż po części stary, dosyć dobry - 120 fl.
c) szopa na siano ... z drzewa okrągłego, pod dachem słomą poszytym zbudowany
          Stan budowy średni - 20 fl.
d) chlewiki na trzodę nowo zbudowane ... z drzewa ciosanego, pod dachem z tarcic pobitem, grzbiet tegoż jest słomą poszyty ...
          Stan budowy dobry - 15 fl.
Piwnica w bliskości domu mieszkalnego, po części nad ziemią zbudowana z drzewa ciosanego ...
          Stan budowy dobry chociaż stary - 10 fl.
Studnia, w ogrodzie, od strony podwórza, nowo z drzewa miękkiego zbudowana 2° głęboka
          Stan budowy dobry - 15 fl

Folwark Trzeboś


a) dom mieszkalny ... z drzewa rżniętego, na podmurowaniu z cegieł, pod dachem gatowym, ściany tego budynku są z zewnątrz hyblowane, tarcicami szalowane, ze strony podwórza znajduje się ganek kryty na 4-ch drewnianych słupach. Budynek ten w sobie mieści dwoje sieni, 4 pokoje mieszkalne, 1 kuchnię ... powały i podłogi z tarcic ... nad dachem są dwa murowane kominy. Podwaliny tego budynku jako też podłoga są po większej części zbutwiałe.
          Stan tego budowli mniej niż średni - 600 fl.
b) Budynek czeladzi... na przedzie z gankiem o 4-ch drewnianych słupach. Budynek ten jest z drzewa miękkiego, pod dachem z gatów zbudowanym i mieści w sobie: 1 sień, 2 izby i 1 komorę. Część tego budynku, ganek, sień i komora jest nowo zbudowana, reszta stara, reperowana. W ganku jest powała z łupanego miękkiego drewna, lecz podłogi nie ma, reszta ubikacji ma podłogi z tarcic.
          Stan budowy dobry - 60 fi.
c) Stajnie i spichlerz, razem pod jednym dachem. Domostwo to składa się z głównego frontowego traktu i dwóch występujących skrzydeł od strony podwórza. Całe domostwo jest z drzewa w kostkę rżniętego, pod dachem gato-wym zbudowane ...
          Stan budowy średni - 350 fi.
d) szopa na siano i słomę po części zbudowana, po części otwarta... z miękkiego drzewa pod gatem podbitym zbudowana ...
          Stan budynku dobry - 120 fi.
e) stodoła ... z miękkiego rżniętego drzewa, z miękkimi słupami licznymi. Dach jest w jednej połowie gatem poszyty, w drugiej zaś słomą ...
          Stan budowy średni - 200 fi.
f) karczma w Trzebosi przy drodze do Sokołowa... z drzewa rżniętego, pod dachem gatem podbitym zbudowana. Mieści w sobie sień, izbę szynkową, alkierz i stajenkę na krowy. Oprócz sieni jest w całym budynku powała z tarcic, murowany komin nad dachem po części już się zawalił.
          Cały budynek jest stary, zaniedbany i w złym stanie budowy - 80 fi.

Miasto Sokołów


a) dom zajezdny ratuszem zwany w środku rynku poziomo zbudowany, z skrzydłem z drzewa miękkiego pobudowanym, w którym znajduje się wielka izba mieszkalna dla trzymającego takowy w dzierżawie. Budynek cały jest dachem z gatów pobity. Ratusz ... z trzech stron znajduje się wystając, kryty ganek ... na słupach drewnianych. Budynek ten zawiera w sobie wielki lokal dla propinatora, składający się: z jednej sieni wstępnej bez powały, 1 wielkiej izby szynkownej sklepionej z cegieł, a obok tej komory z powałą z tarcic, dalej dwóch izdebek dla propinatora z podłogą i powałą z tarcic, z dwoma magazynami sklepionymi z cegieł na przechowywanie trunków. Lokal austemika składa się z wyżej wspomnianej wielkiej izby mieszkalnej w drewnianej części tego budynku, wielkiej sieni zajezdnej z wjazdem na przestrzał, wzdłuż długości całego domu, gdzie po jednej stronie stajnia na konie się znajduje, i jedna część tejże ma wstęp odgraniczony drewnianą ścianą z osobnym wstępem. Naprzeciw izby mieszkalnej dla austemika, znajdują się dwa pokoiki gościnne w murowanej części domu, obok których znów jest jedna komora do tychże należąca, z wchodem od zewnątrz. Lokalności austemika mają powały i podłogi z tarcic, tylko stajnia wjezdnia jest bez tychże.

          Stan budynku tego jest średni - 1200
b) Dom murowany poziomy, gdzie jest umieszczony C.K. Urząd Powiatowy, pod dachem gatem kryty. Domostwo to leży na południowej stronie rynku głównego.. Od strony podwórza znajduje się na dwóch rogach tego domu wystąpione skrzydła ... W tym domu znajdują się 4 pokoje frontowe, 3 tylne, dwie sienie z których w jednej są schody na strych wiodące, W skrzydłach są umieszczone komory z wstępem zewnątrz od strony podwórza. W całym domu są podłogi z tarcic, powała z półrżniętego, okrągłego drzewa, sufity wapnem tynkowane, na powale jest posadzka z cegieł, wszystkie pokoje są malowane farbami wodnemi niedawno, gdyż dom ten niedawno był restaurowany.
          Stan budynku dobry - 1800 fl.
c) Areszta, po prawej stronie co dopiero co podanego budynku położone, są poziomo z cegieł zmurowane, pod dachem gatem pobitym ... na poprzecznej frontowej stronie od rynku jest pomieszczenie dla woźnego C.K. Urzędu Powiatowego, składające się z dwóch pokoi, dalej zaś dwie sienie, jeden korytarz podłużny od strony sąsiedniej i 5 aresztów. Przed oknami aresztantów jest małe poddasze parkanem z tarcic ogrodzone.

          Stan budynku jest dobry, gdyż tenże niedawno po ogniu z gruntu zrestauro-wanym został - 500 fl.
d) Dom murowany, gdzie jest pomieszczony C.K. Urząd Poborowy i mieszkanie naczelnika powiatowego, poziomo zbudowany z dachem gatem pokrytym. Dom ten leży na zachodniej stronie rynku, stroną poprzeczną, zaś głównym frontem podłużnym w ulicę. Wstęp prowadzi z tylnej strony podwórka. Domostwo to składa się z jednej wielkiej sieni, z środkowym korytarzem, z wychodem od tyłu na podwórze, dwóch wielkich pokoi, w których C.K. kasa poborowa się mieści. Pomieszczenie dla naczelnika składa się z 3-ch frontowych i jednego tylnego pokoju, 1 kuchni i 1 spiżami. We wszystkich pokojach, kuchni i spiżarni jest podłoga z tarcic, sufity wapnem tynkowane, pokoje mieszkalne są nowo wodnemi farbami malowane, w sieni i korytarzu jest posadzka z cegieł, powała w tym domu jest z typelbutni czyli z półokrągłego miękkiego drzewa, na której posadzka leżąca z cegieł się znajduje. Domostwo to przed rokiem restaurowane było, jako takie znajduje się w dobrym stanie. Dwa pokoje urzędu poborowego, są należycie w oknach kratami żela-znemi i okiennicami, blachą obitemi opatrzone. Drzwi wchodowe tożsamo blachą pokryte. Cały dom ma rynny blaszane dookoła dachu - 1600 fl.
e) szopa murowana do powyższego domu należąca ... w zachodniej stronie rynku ...
          Domostwo to jest całkiem zaniedbane i znajduje się w złym stanie budowy, częściowo zawaleniem grożące - 100 fl.

Folwark Podmiejski


a) Dom mieszkalny przed dwoma laty całkiem nowo zbudowany na pruski sposób, z słupami z miękkiego drzewa i krzesłami czyli ścianami z cegły palonej i z dachem gatem pobitym... przy głównym wstępie od sieni z podwórza znajduje się kryty ganek na dwóch drewnianych słupach. W budynku tym są trzy pokoje mieszkalne, w jednym z tychże ognisko angielskie umieszczone, jedna wielka izba czeladnia, obok tejże mały pokoik, dalej dwie komory. Nad dach są dwa kurowane kominy wyprowadzone. W wszystkich ubikacjach znajduje się podłoga z tarcic. Takaż sama powała na której polepa z gliny.
          Budynek ten chociaż nowo zbudowany znajduje się w stanie gorzej niż średnim - 400 fl.
b) Spichlerz ze starego w kostkę oprawnego drzewa, pod dachem w połowie gatem podbitym, a w połowie słomą poszytym ... podłoga i powała jest z tarcic, ordynaryjna.
          Budynek znajduje się w złym stanie - 20 fl.
c) Stodoła wielka z całkiem nowo półbranego rżniętego drzewa, w słupach, pod dachem gatowym pobitym ...
          Stan budowy jest dobry - 400 fl.
d) Stodoła mniejsza nowa, ściany z tarcic są ... dach gatem pobity ...
          Stan budowy jest dobry - 200 fl.
e) Studnia w środku, w podwórzu umieszczona, z miękkiego drzewa ocembrowana.
          Stan budowy jako nowy, dobry - 25 fl.

Folwark Wólka Sokołowska


a) Dom mieszkalny, całkiem nowo zbudowany, z drzewa miękkiego, w kostki oprawnego, pod dachem z gatów pobitym ... z wstępem od podwórza, trzy pokoje mieszkalne, jedna wielka izba czeladnia oraz kuchnia i jedna spiżarnia. Podłogi i powały są w całym budynku z miękkich tarcic. Na powale znajduje się polepa z gliny, nad dachem jeden komin murowany.
          Stan budowy dobry - 400 fl.
b) Stajnie z półokrągłego rżniętego drzewa pod dachem gatem pobitym, z jednem skrzydłem zbudowane ... Wielka stajnia na bydło rogate, z dwoma wchodami...
          Stan budynku dobry - 300 fl.
c) Spichlerz z komorą ... po części z starego ciosanego drzewa, dach stary jest nowo na dublet gatem pobity. Budynek ten ma podłogę powałę z tarcic, w spichlerzu jest 6 podziałek na zboże, tarcicami przedzielone.
          Stan budowy jest średni - 100 fl.
d) Stodoła pierwsza ... po części z starego ciosanego drzewa, zaś w 1/3 części z półokrągłego miękkiego drzewa, dach jest gatem pobity ...
          Stan budynku dobry - 300 fl.
e) Stodoła druga przed dwoma laty nowo zbudowana ... w połowie z półokrągłego rżniętego drzewa, w drugiej połowie zaś w kostkę oprawnego miękkiego drzewa, pod dachem gatem pobitym zbudowane... po obu stronach składy na zboże.
          Stan budowy dobry - 200 fl.
f) Karczma we wsi przy drodze do Leżajska... z drzewa w kostkę oprawnego pod dachem gatowym. Po stronie podłużnej jest sień zajezdna na przestrzał, po drugiej stronie tejże jedna izba szynkowna, jeden alkierz i 1 komora. Nad ta częścią jest powała z tarcic, a tylko w alkierzu podłoga taka sama. Cały budynek jest stary, upadkiem grożący, a zatem stan budowy zły -....

IX Folwark Dołęga


a) Dom mieszkalny, stary, z drzewa rżniętego pod dachem gatem pobitym ... zdezelowany, stoi nie do użytku, gdyż obok tegoż w roku bieżącym, już po śmierci śp. hr. Schlippenbachowej nowy budynek postawiono - 40 fl.
b) Spichlerz, z drzewa półokrągłego rżniętego pod dachem gatem pobitym, który na południowej stronie frontowej na 4 stóp nad ścianą jest wystawiony ... Stan budynku średni - 80 fl.
c) Szopa przy wjeździe do podwórza zbudowana ... z ścianami z półokrągłego drzewa rżniętego, z dachem gatami pobitem ... Stan budynku zły - 60 fl.
d) Stajnia z drzewa ciosanego pod dachem gatami pokrytym ... Stan budowy średni - 250 fl.
e) Młyn powierzchny na dwa kamienie, w Dołędze, pod dachem z gatów, z drzewa okrągłego, na wpół rżniętego ... Składa się z młynnicy, izby mieszkalnej, komory, a podłoga i powała z deszczek. Młyn ten jest urządzony na sposób niemiecki, z pytlami, na odpowiednie łotoki. Stan budynku zupełnie dobiy - 800 fl.
f) Szluza na trzy zastawy, przy stawie, z drzewa miękkiego ... w stanie dobrym - 20 fl.
g) Stajnia do młyna należąca .... częścią starego, a częścią nowego drzewa ciosanego przebudowana, pod dachem z gatów. Stan budowy średni - 40 fl.
h) Karczma w Dołędze, poniżej młyna... z drzewa ociosanego pod dachem z gatów, ma jeszcze izbę szynkowną, 1 alkierz, stajnie na krowę, komorę i sień, z powałą, bez podłogi. Stan budynku dobry - 200 fl.
i) Karczma Zmysłów na drodze z Sokołowa do Raniżowa wiodącej, w części z drzewa okrągłego, ponad częścią mieszkalną dach z gatów, a nad resztą ze słomy, z dranicami na okapie i gatem, z przejazdem w długiej części. Mieści w sobie izbę szynkowną, komorę na trunki i małą stajenkę, z powałą z deszczek, z wyjątkiem nad przejazdem, pokrycie uszkodzone. Stan budynku średni - 200 fl.

Folwark Górno


a) Dom zajezdny (karczma) na drodze do Łowiska i Rudnika ... z gatem poszytym na trzech słupach drewnianych, z drzewa rżniętego miękkiego, pod pokryciem z gatów. W długiej części od strony drogi, mieści w sobie sień przejazdową, izbę szynkowną, alkierz, komorę i stajnię. Powała z deszczek znajduje się ponad mieszkalnemi ubikacjami, komora i stajnia bez podłogi. Stan budowy dobry - 250 fl.
b) Domostwo leśniczego... z drzewa rżniętego pod pokryciem z gatów. Wzdłuż strony frontowej od podwórza znajduje się sień pokryta na 4 drewnianych słupach, dwie strony budynku z zewnątrz są okalowane. Mieści w sobie sień, 3 pokoje, kuchnię i spiżarnię, z powałą i podłogą z deszczek. Stan budowy nowy i w dobrym stanie - 300 fl
c) Stajnie na krowy i stodoła pod jednym dachem ... z drzewa w kostkę rżniętego ... Stan budowy jako nowej dobry - 160 fl.
d) Piwnica poza domem umieszczona... z drzewa ciosanego, z szyją wcho-dową, powała z drzewa łupanego miękkiego, ziemia trawnikiem pokryta. Stan budowy dobry - ...
e) Studnia na dziedzińcu z żurawiem, z drzewa miękkiego ocembrowana, 2° głęboka w stanie dobrym - 20 fl.
f) Domostwo folwarczne mieszkalne, z drzewa rżniętego, pod pokryciem z gatów. Mieści w sobie sień, 3 pokoje, 1 kuchnię, z powałą w pokojach i kuchni podłoga z wyjątkiem sieni. Dwie ściany w sieni, kuchni i izbie czeladnej nie są wykończone. Stan budowy stary i średni - 150 fl.
g) Szopa... z drzewa ciosanego pokrycie ze słomy. Stan budowy stary, grożący upadkiem - 30 fl.
h) Stajnia ... z drzewa ciosanego, ma dwa podziały na krowy i konie z powałą z deszczek ... Stan budowy dobry - 150 fl.
i) Mała stodoła... z boiskiem i schowkiem na zboże. Połowa jej zbudowana jest ze starego ciosanego drzewa pod dachem gatowym, druga połowa z drzewa miękkiego pod pokryciem słomianym. Budynek stary - 50 fl.
j) Wielka’ stodoła wraz ze spichlerzem i plewnikiem ... obejmuje w sobie boisko, dwa schowki na zboże, 4 drzwi dwuskrzydłowych. Stodoła jest zbudowana z drzewa miękkiego okrągłego, spichlerz z drzewa rżniętego, pod dachem z gatów ... Stan budowy dobry - 250 fl.
k) Szopa na siano ... z drzewa ciosanego na słupach, z pokryciem gacianem. Budowa upadkiem grożąca jako starego budynku - 20 fl.
l) Studnia na podwórzu z ocembrowaniem drewnianem, bez żurawia. Budynek stary, grożący upadkiem.
ł) Karczma we wsi pod kościołem... z drzewa w kostkę ociosanego pod pokryciem z gatów, w stronie długiej przy wejściu znajduje się ganek pokryty na dwóch słupach drewnianych. Mieści w sobie izbę szynkowną i sień, komorę i stajenkę na krowy. Z wyjątkiem sieni we wszystkich ubikacjach powała z deszczek bez podłogi. Stan budowy dobry - 200 fl.
m) Karczma w lesie na drodze do Kamienia wiodącej i do Niska ... z drzewa rżnięte w kostkę, pod pokryciem z gatów. Mieści w sobie wzdłuż strony tylnej, podłużny przejazd, przy drodze, przy wejściu do sieni jest ganek pokryty na dwóch słupach drewnianych, dalej izba szynkowną, alkierz i stajnie na krowy. Ponad izbami i stajnią jest powała, bez podłogi. Drzewo w ścianach jest w małej części zbutwiałe. Stan budowy dobry - 150 fl.

XI Folwark Turza


a) Karczma przy drodze ... z drzewa rżniętego, pod pokryciem z gatów. Na stronie frontowej przy wjeździe jest przykryta wystawa na 3ch słupach drewnianych. Mieści w sobie sień wjazdową, izbę szynkowną, alkierz, komorę na trunki a oprócz tego stajnie na krowy. Pod alkierzem znajduje się piwnica, z drzewiana powałą, uszkodzona. Z wyjątkiem przejazdu, wszędzie powała, a w alkierzu i komorze także podłoga z deszczek. Stan budynku dobry - 300 fl.
b) Domostwo mieszkalne folwarczne zupełnie upadkiem grożące ... z drzewa rżniętego pod dachem z gatów - 20 fl.
c) Szopa ze stajnią na konie w bliskości domu mieszkalnego ... z drzewa ociosanego pod pokryciem gatowem, z powalą z deszczek ... Budynek stary - 80 fl.
d) Stajnia na bydło rogate z dwoma przegrodami... z drzewa w kostkę ciosanego pod pokryciem z gatów ... Stan budynku dobry - 130 fl.
e) Stodoła ... z drzewa ociosanego, pod dachem z gatów, z boiskiem wiel-kiem w środku ... Stan budynku dobry - 200 fl.
f) Spichlerz naprzeciw domostwa mieszkalnego ... ze strony wchodowej od frontu z gankiem przykrytym na 3-ch drewnianych slupach z drzewa w kostkę ociosanego, pod dachem z gatów ... Stan budowy dobry - 60 fl.
g) Karczma na drodze do Sokołowa, w bliskości mieszkania nadleśniczego ...z drzewa w kostkę ociosanego, pod dachem z gatów. Mieści w sobie sień, izbę szynkowną, alkierz, komorę i stajnię na krowę, z powalą z deszczek z wyjątkiem w sieni, w alkierzu i w komorze jest nadto podłoga z deszczek. Stan budynku dobry - 200 fl.
h) Mieszkanie podleśniczego ... z drzewa ociosanego, pod dachem z gatów. Mieści w sobie sień, izbę, przy wejściu ganek kryty na dwóch drewnianych slupach, podłoga i powała z deszczek. Stan budowy średni, pobicie złe - 40 fl.
i) Susznia nasienników ... z drzewa w kostkę ociesanego, pod dachem z gatów. Mieści w sobie sień i właściwą susznię, z powałą i podłogą z deszczek. Stan budowy dobry - 15 fl.
j) Mieszkanie nadleśniczego ... z drzewa w kostkę ociosanego, pod pokryciem z gatów, w środku ma sień na przestrzał, przy wejściu kryty ganek na dwóch drewnianych słupach. Mieści w sobie trzy pokoje, jedna kuchnię, komorę i spiżarnię z powałą i podłogą z deszczek. Stan budynku stary, zły - 150 fl.
k) Szopa z stajniami... Budynek ten jest w części z drzewa ociosanego, a w części z drzewa okrągłego, pod dachem z gatów... Stan budynku średni -18- fl.
l) Szopa na siano ... z drzewa okrągłego ... słomą pokryta ... Stan budowy stary średni - 40 fl
ł) Szopa na drzewo i na magiel... z drzewa ociosanego, pod dachem z gatów, z dwoma oddziałami, na drzewo i na magiel, z powałą z deszczek. Stan budowy dobry - 50 fl
m) Chlewiki na trzodę i drób ... z drzewa rżniętego, pod dachem z gatów. Stan budowy stary, zawaleniem grożący - 20 fl
n) Piwnica, z drzewa w kostkę ciosanego, pod dachem słomą pokrytym ... Mieści w sobie sionkę i piwnicę. Stan budowy dobry - 10 fl.

XII Folwark Stobierna


Dane o folwarku autor pominął.

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013